โอม… มาตรา ๗ โอม… เพี้ยงมาตรา ๗

0
162

บทความ

โอม… มาตรา ๗ โอม… เพี้ยงมาตรา ๗

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

130159 โอม... มาตรา ๗ โอม... เพี้ยงมาตรา ๗

มาตรา ๗ ในอดีตเคยโด่งดังมาแล้วในปี ๒๕๔๙ สว.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และบรรดานักวิชาการราชนิกูล ศิลปินแห่งชาติ แพทย์อาวุโส รวม ๙๖ คน ได้ร่วมกันลงชื่อถวายฎีกาขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว และนายกพระราชทาน โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ

 

มาตรา ๗ เพราะรัฐบาลทักษิณขาดคามชอบธรรมในการบริหารประเทศ
 

ต่อมากลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชน นำโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวก ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิณ และร่วมกันลงมติขอพระราชทานนายกเฉพาะกาลตามมาตรา ๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 

ซึ่งรายละเอียดของ มาตรา ๗ มีอยู่ว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
 

ในเวลาถัดมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าฝ่ายค้านในยุครัฐบาลทักษิณ ก็ได้ออกมาเสนอขอนายกพระราชทานตามมาตรา ๗ จนได้ฉายา “มาร์ค ม.๗”
 

๗ ปีต่อมา วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ราชการฯ ลุงกำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขา กปปส. ประกาศจัดตั้งสภาประชาชนด้วยอาศัยมาตรา ๗ เช่นกัน
 

และมาวันนี้พวกเราคนไทยได้ยินคนกลุ่มหนึ่งยืนหยัดยืนยันที่จะใช้มาตรา ๗ ใน พรบ.ปกครองคณะสงฆ์
 

“มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
 

ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช”
 
เพื่อสนับสนุนให้สมเด็จช่วงแห่งวัดปากน้ำขึ้นเป็นพระสังฆราชหลายวันที่ผ่านมา คนกลุ่มนี้ก็จะเอาแต่ท่องคำว่า มาตรา ๗ มาตรา ๗
 

เรามีสิทธิตามมาตรา ๗
 

เราจะต้องได้อำนาจตามมาตรา ๗
 

เราจะต้องได้เป็นพระสังฆราชด้วยอาศัยมาตรา ๗
 

และพวกเราจะอยู่รอดได้เพราะ มาตรา ๗
 

หากพวกราไม่ได้มาตรา ๗ เข้ามาช่วยคงจะตายยกเข่ง
 

ในเวลาเดียวกัน พวกพุทธะอิสระ พญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะ ก็มีคาถาจะท่องเหมือนกัน แต่ท่องว่า มาตรา ๑๕๗, มาตรา ๑๑๒, ข้อ ๕๔ ของ พรบ. คณะสงฆ์ที่ว่าด้วยโทษของความผิดจริยาพระสังฆาธิการ, และคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องควบคุมการเรี่ยราย ข้อ ๕-๗
 

งานนี้ไม่รู้พวกศรัทธามาตรา ๗ จะรอดไหม เพราะดูท่าฝ่ายพุทธะอิสระใช้หลายมาตราเหลือเกิน
 

โอมเพี้ยง มาตรา ๗ ขอให้ได้ ขอให้มี ขอให้ดี ขอให้รอด ขอให้พ้นจากโทษภัย ของมาตรา ๑๕๗, ๑๑๒, ๕๔, ๕-๗ ด้วยเทอญ
 

เอาเป็นว่า มาลองวิชากันดูว่ามาตราไหนขลังกว่ากัน
 

พุทธะอิสระ