พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ 14

0
พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ ๑๔๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่ พระราหุลเถระกราบทูลลาพระบรมศาสดาไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทีนี้เรามาตามดูเหตุการณ์หลังจากที่องค์พระบรมศาสดาทรงเสด็จโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ จนพระกุมารราหุลพระราชโอสรทรงออกบรรพชาแล้วบรรลุพระอรหันต์ ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนมหาราช หลังจากทรงสดับพระธรรมเทศนา ทรงบรรลุพระอรหันต์จากการที่องค์พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดจนมีดวงตาเห็นธรรม และได้บรรลุธรรมมาตามลำดับจนปรินิพพานภายใต้พระเศวตฉัตร ต่อมาพระนางมหาปชาบดีโคตมี พร้อมกับบริวารมาตุคาม ๕๐๐ นาง ก็ทูลขอบรรพชาในสำนักของพระศาสดา หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีบรรพชาแล้ว พระนางภัททากัจจานา ก็ทรงดำริว่า พระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็สวรรคตไปแล้ว พระสวามีก็ทรงออกบวชไปแล้ว ราหุลราชกุมารลูกของเราก็บรรพชาไปแล้ว พระญาติพระวงศ์ต่างก็ทรงผนวชตามเสด็จไปเป็นอันมากบัดนี้ไม่เหลือกิจอันใดที่จะต้องทรงทำในพระราชวังแล้ว...

อุกาสะ วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เมโทสัง ปัจจุปปันนัง เมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง...

0
อุกาสะ วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เมโทสัง ปัจจุปปันนัง เมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันวิสาขบูชา) ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า ทั้งมีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต กรรมอันน่าติเตียนใดๆ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกิน...

พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ 13

0
พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ ๑๓๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่ ปฐวินทรกุมาร ได้สร้างวิหาร ๕๐๐ แห่ง อาราม ๕๐๐ แห่ง แล้วทรงตระเวนบำเพ็ญกุศลตลอดชีพ เมื่อละจากอัตภาพนั้นไปแล้วจึงไปบังเกิดในเทวโลก ครั้นมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมนี้ พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระราชกุมารสิทธัตถะทรงเจริญวัยโดยลำดับ แล้วทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพา ทรงครองเรือนอยู่จนพระชนมายุ ๒๙ พรรษา ในเวลาที่พระนางยโสธราทรงพระครรภ์แก่นั้น ก็เกิดเหตุที่ทำให้พระโพธิสัตว์...

บทโศลก : ลูกรัก เจ้าจักสำคัญข้อความนี้เป็นไฉน – เพราะการเกิดจึงทำให้มีทุกข์

0
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ลูกรัก เจ้าจักสำคัญข้อความนี้เป็นไฉน - เพราะการเกิดจึงทำให้มีทุกข์ - เพราะมีทุกข์จึงทำให้มีการขวนขวาย พัฒนา - เพราะมีการขวนขวาย พัฒนา จึงทำให้เข้าถึงคุณธรรมในการดำรงอยู่ - เพราะมีการดำรงอยู่อย่างมีคุณธรรม จึงทำให้ชีวิตมีคุณค่า - เพราะชีวิตมีคุณค่า จึงทำให้สามารถทำคุณประโยชน์ - เพราะชีวิตทำคุณประโยชน์ จึงทำให้สังคมมีคุณภาพ - เพราะสังคมมีคุณภาพ จึงทำให้ภพชาติมีประโยชน์ - เพราะภพ ชาติ มีประโยชน์ จึงทำให้ความแก่ ความคร่ำคร่า ดูเป็นเรื่องน่าทะนุถนอม -...

พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ 12

0
พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ ๑๒๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่ ปฐวินทรนาคราช ได้ทูลกับท้าวสักกะถึงความปรารถนาในอนาคตกาลว่า อยากเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง พร้อมกล่าวชักชวนท้าวสักกะให้พึงกระทำความปรารถนาเช่นนี้ ท้าวสักกะรับคำของพญานาคนั้นแล้ว ต่อมาวันหนึ่งเห็นภิกษุผู้มีอานุภาพมากรูปหนึ่ง จึงนึกว่า กุลบุตรนี้ออกบวชจากสกุลไหนหนอดังนี้แล้ว ทราบด้วยทิพยจักษุว่ากุลบุตรผู้นี้เป็น บุตรของสกุลผู้สามารถสมานรัฐที่แตกแยกกันแล้วให้รวมเป็นหนึ่งได้ เข้าได้กระทำการอดอาหารถึง ๑๔ วันเพื่อให้มารดาบิดาอนุญาตให้บรรพชา ต่อมาบิดามารดาจึงอนุญาตให้บวช ครั้นได้บวชแล้ว ก็มุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญจนได้บรรลุคุณวิเศษสูงสุดของมนุษย์ผู้พึงจะบรรลุได้ท้าวสักกะเทวราชทราบแล้วจึงกระทำมหาสักการะต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีนามว่า ปทุมุตตระ อยู่ตลอด ๗ วัน แล้วตั้งความปรารถนาว่า...

พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ 11

0
พระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา,พระนางพิมพา) ตอนที่ ๑๑๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่ ดาบสรูปหนึ่งได้อธิบายความหมายของการอนุโมทนา จงสำเร็จเหมือนภพปฐวินทรนาคราช หมายความว่า ขอให้สมบัติของท่านจงมีเหมือนสมบัติของพญานาคชื่อว่า ปฐวินทร แก่กฎุมพี ส่วนดาบสอีกรูปหนึ่ง เมื่อเสร็จภัตรกิจแล้ว เพื่อที่จะพักกลางวัน ท่านมีความคุ้นเคยกับภพดาวดึงส์ ในเสริสกวิมานที่ว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่เครื่องประดับประดาใดๆ ในทิพยวิมานนั้นๆ เลยนี่ก็เป็นเพราะเจ้าของวิมานมีแต่ศรัทธา มีแต่ฌาน ไม่เคยทำทานใดๆ สมบัติทั้งหลายจึงไม่สมบูรณ์ เมื่อท่านไม่พึงพอใจในวิมานนั้น จึงได้เที่ยวเล่นไปยังดาวดึงส์พิภพนั้น ได้เห็นวิมานของท้าวสักกเทวราชว่ามีทิพยสมบัติมากมายและสวยงามเพียงใด...

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชาและ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/1TNdI47j4 วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันวิสาขบูชา)เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป...

ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 5พ.ค.2567

0
ประชาสัมพันธ์แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/bBArNsygd วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทยอิสระธรรมเวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ...

วันสงกรานต์ประจำปี 2567 วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
ประชาสัมพันธ์วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ https://fb.me/e/54ol0Ej9v วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ ...