วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

ทำไมต้องมีสิกขา 3 (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทำไมต้องอาศัยศีล สมาธิ สติ และปัญญาด้วย จึงจะบรรลุธรรมได้

0
ทำไมต้องมีสิกขา 3 (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทำไมต้องอาศัยศีล สมาธิ สติ และปัญญาด้วย จึงจะบรรลุธรรมได้๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ก็เพราะศีล มันช่วยรักษากาย วาจา ให้ปกติ ในขณะที่เราต้องการจะเจริญธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้ากาย วาจา วุ่นวาย สับสน สับส่าย ฟุ้งซ่าน ไม่ผ่อนความหยุดนิ่ง...

มนุษย์ฝึกอย่างไร ทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้น

0
มนุษย์ฝึกอย่างไร ทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้น๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นมนุษย์มิใช้ได้ดีเพราะมียี่ห้อมนุษย์ มนุษย์นั้นจักได้ดี รุ่งเรือง เจริญ ได้เพราะการฝึก ศึกษา สั่งสม อบรม เรียนรู้ แต่ในสิ่งที่ดีๆ ฝึกเป็นคนมีเมตตา มีน้ำใจ ก็จักได้ความรัก ความกรุณาตอบสนอง ฝึกเป็นคนโหดร้าย แล้งน้ำใจ ก็จักได้รับความโหดร้ายแล้งน้ำใจ ไม่มีใครคบค้าสมาคม ฝึกเป็นคนขยัน มุ่งมั่น จริงใจ ก็จักได้รับความสำเร็จอย่างจริงๆ จังๆ กลับมา พร้อมความภาคภูมิใจ ฝึกเป็นคนเกียจคร้าน...

ประวัติพระอนุรุทธเถระ(ตอนที่ 1)

0
ประวัติพระอนุรุทธเถระ (ตอนที่ ๑)๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระอนุรุทธะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ ผู้เป็นพระเจ้าอาของพระบรมศาสดา มีพระเชษฐา (พี่ชาย) พระนามว่า เจ้าชายมหานามะ มีพระกนิษฐภคินี (น้องสาว) พระนามว่า พระนางโรหิณี รวมมีพี่น้อง ๓ พระองค์ด้วยกัน ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวัน แขวงเมืองพาราณสี ครั้งนั้น เข้าศากยพระนามว่าเจ้าชายมหานามะ ผู้เป็นพระเชษฐา...

กิจกรรมบูชาองค์พระโพธิสัตว์และไหว้เทวดาฟ้าดินในเทศกาลตรุษจีน จะไม่สำเร็จเลยหากไม่ได้ท่านทั้งหลายช่วยกันจัดงาน

0
กิจกรรมบูชาองค์พระโพธิสัตว์และไหว้เทวดาฟ้าดินในเทศกาลตรุษจีน จะไม่สำเร็จเลยหากไม่ได้ท่านทั้งหลายช่วยกันจัดงาน๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ขออนุโมทนา ขอขอบใจลูกหลานทุกคน โดยเฉพาะคุณพระ คุณเณรของอาวาสวัดอ้อน้อยที่ได้อนุเคราะห์ สงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือกันจัดให้เกิดกิจกรรมอันวิเศษ ศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาลตรุษจีนนี้ให้เกิดขึ้นตลอด ๑๐ วัน รวมทั้งคณะศรัทธา ลูกหลานชาวครอบครัวธรรมอิสระทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงานจนลุล่วงสำเร็จ บูชา จะปูชะนียานัง การบูชาบุคคลที่ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันสูงสุด อย่างน้อยองค์พระโพธิสัตว์และเทพยดาฟ้าดิน ก็มีศีล มีธรรม มีความละอายชั่ว เกรงกลัวบาป การกราบ การไหว้ผู้มีศีล มีคุณธรรม จึงชื่อว่าเป็นมงคล แต่ก็ไม่ใช้จะเอาแต่ไหว้...

สรภังคชาดก (ตอนที่ 19)

0
สรภังคชาดก (ตอนที่ ๑๙)ตอนที่แล้วจบลงตรงที่๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ คุรุฤาษีสรภังคะโพธิสัตว์ได้แสดงมธุรสภาษิตถึง ๓ ครั้ง เพื่อยังให้มหาชนที่ติดตามองค์ราชากาลิงคะ องค์ราชาอัฏฐกะ และองค์ราชาภีมรถ มาได้เปลื้องพันธนาการออกจากกามคุณและโทสะ ลงเสียได้ทั้งหมด กาลต่อมาองค์ราชาทั้ง ๓ พร้อมทั้งมหาชนผู้พ้นจากการครอบงำของกามคุณแล้วได้ขอบวชเป็นฤาษี องค์คุรุฤาษีสรภังคะโพธิสัตว์จึงอนุญาตให้บวช ด้วยอำนาจแห่งองค์อินทราธิราชและเหล่าเทวดาทั้งปวงที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นั้น ได้บันดาลให้เครื่องนุ่งห่มและบริขารของฤาษี ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าให้องค์ราชาและมหาชนครบถ้วนทุกคน เมื่อองค์ราชาและมหาชนได้ครองเพศดาบสแล้ว คุรุฤาษีสรภังคะโพธิสัตว์ จึงได้กล่าวมธุรสภาษิตให้โอวาทแก่ฤาษีใหม่ทั้งปวงว่า ให้ตั้งมั่นอยู่ในความเพียร รักษาศีลยิ่งชีวิต และปฏิบัติตนอ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงรักษาแบบธรรมเนียมของดาบสเอาไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในเวลานั้น ฤาษีกีสวัจฉ...

สรภังคชาดก (ตอนที่ 18)

0
สรภังคชาดก (ตอนที่ ๑๘)๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตอนที่แล้วจบลงตรงที่องค์ราชากาลิงคะ องค์ราชาอัฏฐกะ และองค์ราชาภีมรถ หลังจากได้ละแล้วซึ่งกามคุณทั้ง ๕ จึงได้วิงวอนให้คุรุฤาษีสรภังคะโพธิสัตว์ กระทำให้บริวารมหาชนที่ตามพระองค์มาละเสียได้ในกามคุณ คุรุฤาษีสรภังคะโพธิสัตว์ จึงได้แสดงมธุรสคาถาภาษิตซ้ำเดิมว่า //////////////////////////////////////////////////////// บุคคลหากฆ่าความโกธรเสียได้ ก็จักไร้ซึ่งความเศร้าโศก บรรดาฤาษีทั้งปวงสรรเสริญการละความเหยียดหยาม การละการดูแคลน การละความลบหลู่ ว่าเป็นการละอันประเสริฐ บุคคลที่อดทนต่อถ้อยคำของคนที่ประเสริฐต่อตนได้ เพราะยำเกรง บุคคลผู้อดทนต่อถ้อยคำของคนที่มีคุณธรรมเสมอกันได้ ก็เพราะต้องการแบ่งปัน ต้องการมีชัยชนะต่อกัน แต่หากบุคคลใดสามารถอดทนต่อถ้อยคำของคนที่ต่ำช้ากว่าตนได้ บุคคลผู้นั้นจึงจักได้ชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐ เป็นสัตบุรุษผู้เจริญ ************************************************ บุคคลที่มีชาติตระกูลเสมอกัน มีฐานะเสมอกัน มีความรู้เสมอกัน...

ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 14ม.ค.2566

0
ประชาสัมพันธ์แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/2bFoxMxYT วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน อุทิศแด่ คุณพงศักดิ์ ธัมพิพิธเวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา ๑๓.๐๐...

กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๖

0
กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๖วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/1KxObSByx วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัดเวลา ๑๓.๐๐ น....

ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 11ธ.ค.2565

0
ประชาสัมพันธ์แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/2lxoADw5S วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วันอุทิศแด่ คุณพงศักดิ์ ธัมพิพิธเวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา ๑๓.๐๐ น....