๑๒ สิงหา มหามงคล เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง

0
43

๑๒ สิงหา มหามงคล เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ลูกไทยทุกคนรู้ดีโดยทั่วหล้าว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ประเสริฐสูงสุดของลูกไทยทั่วหล้า

ด้วยพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ที่พระองค์ได้ทรงกระทำเอาไว้ให้แก่ลูกไทยนั้น สุดจะคณานับได้

ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ทำลายและไม่เบียดเบียนกัน

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตว์น้ำทั้งยังทรงตั้งศูนย์เพาะ ขายพันธุ์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ รวมทั้งสัตว์ปีกด้วย เช่น ศูนย์อนุรักษ์เพาะพันธุ์เต่าทะเล ริมหาดเกาะเสม็ด ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์ป่านาๆ ชนิด ที่พระตำหนักเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้หายาก เช่น พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ค้นพบในประเทศไทย เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และนกนาๆ ชนิด ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งต้นน้ำ ลำธาร มิให้น้ำฝนเหือดแห้งหายไป หลังจากฝนตก ด้วยการทรงมีโครงการปลูกป่าทดแทนอีกมากมายในหลายจังหวัด เพื่อให้พื้นดินและอากาศ เย็นสบาย เป็นปอดของโลก

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อให้ลูกไทยของพระองค์ได้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง สุขสบาย ทั้งทางกายและจิตใจ

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานช่างและประณีตศิลป์ ในด้านต่างๆ จนกลายมาเป็นศูนย์ศิลปะชีพ ที่โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับของชาวโลกในปัจจุบันนี้

โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และขายพันธุ์ แจกให้แก่ประชาชนผู้มีความประสงค์จะปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม จนสามารถนำมาถักทอเป็นผ้าไหมที่งดงาม ขายได้ไปทั่วโลก

โครงการพระราชทานที่ดินทำกินและปลูกสร้างบ้าน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ตามตะเข็บชายแดน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการบุกรุกของราษฎรต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาแผ้วถางป่าไม้ของไทยเพื่อทำกิน

อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบของแม่ผู้เลี้ยงและดูแลให้การอบรมสั่งสอน ให้ลูกๆ ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ กตเวทิตาตอบแทนคุณแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ลูกไทยทั่วโลกในปัจจุบัน

ทั้งยังทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด ที่ระบาดอย่างหนักเข้าไปสู่เยาวชน

ด้วยพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ อันมากมายสุดจะคณานับที่ได้ทรงเสียสละ ทุ่มเทเพื่อลูกไทยของพระองค์ อย่ามิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยดังปรากฏ จึงเป็นภาพทรงจำของลูกไทยทุกคนมาจวบจนทุกวันนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าลูกไทยทุกคน ขอน้อมสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ ที่องค์พระแม่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อลูกไทย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าลูกไทยทุกคน และคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย ชาวครอบครัวธรรมอิสระ มูลนิธิธรรมอิสระ โดยพสกนิกรผู้เป็นข้ารองพระบาท ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลทูลถวายองค์พระแม่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ด้วยการอาราธณาน้อมนำอันเชิญพระคุณแห่งพระรัตนไตย รวมทั้งคุณแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย คุณแห่งเทพยดาทั้งหลาย คุณแห่งบิดามารดาทั้งหลาย คุณแห่งครูอุปัชฌาย์ทั้งหลาย คุณแห่งศีลทั้งหลาย คุณแห่งทานทั้งหลาย คุณแห่งธรรมทั้งหลาย คุณแห่งดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมาอภิบาลดลบันดานประทานถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระแม่แห่งแผ่นดิน พระผู้ทรงพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณอันประเสริฐยิ่ง ให้ได้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง พระหฤทัยผ่องแผ้วแจ่มใส สงบร่มเย็น

ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ในพระอิริยาบถทั้ง ๔ มีพระฉวีวรรณผ่องใส มีพระสติปัญญารุ่งเรืองดุจดังพระสุริยะฉายยามรุ่งอรุณ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าลูกไทยชาวครอบครัวธรรมอิสระขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่องค์พระแม่ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ พระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่

ขอทรงโปรดดำรงตั้งมั่นเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นมิ่งขวัญกำลังใจต่อลูกไทยไปตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ และชาวครอบครัวธรรมอิสระ โดยพุทธะอิสระ

ขอน้อมทูลถวายพระพร

พุทธะอิสระ

——————————————–

อ่านย้อนหลัง : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02nU5TXmQqBMrffWzME9oDQ2bw81NzZy26kXbePyKi5LE1CdFVkLQMf9grfBRHwmNel