วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้… อย่าปล่อยให้คนชั่ว คนไม่ดี เข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง

0
19

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญพี่น้องไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้มีจิตใจปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทยเจริญไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในทุกด้าน อย่างมีระเบียบแบบแผนให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของชนเผ่าไทย

อีกทั้งอย่าปล่อยให้คนชั่ว คนไม่ดี เข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง

หากอยากให้บ้านเมืองนี้เกิดความสงบเรียบร้อย และเจริญรุ่งเรืองอย่างมีสติ ก็พากันออกไปเลือกคนดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปกครองบ้านเมือง สมดังพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตรัสเอาไว้ว่า

“ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้ บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

ด้วยพระบรมราโชวาทนี้คงจะเป็นเครื่องตัดสินใจแก่ลูกไทยทั้งหลายว่า ควรจักเลือกใคร พรรคไหน ให้เข้ามาปกครองบ้านเมือง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0h5FTsZdUrKBmHsTvWxDoADSmkttvN9L8cmmpFoSGu3uBkxFPCvJXyQs3UuKAVWVXl