วันที่ ๒ เมษา มหามงคลสมัย

0
32

วันที่ ๒ เมษา มหามงคลสมัย
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒ เมษา เป็นวันมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาแห่งองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา

ธ ทรงเป็นเอกอัครพระเจ้าลูกยาเธอแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นดังพระบิดาของลูกไทยทั้งแผ่นดิน

ทรงเป็นสมเด็จพระขนิษฐาธิราชแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ธ ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระบารมีอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล

ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ผู้ทรงเป็นมงกุฎเกศประเทศไทย

ทรงเป็นศักดิ์ศรีนารีราช สมเป็นชาติขัตติยะที่ปวงประชาเทิดทูน

ทรงรักษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้วยการใส่พระทัยลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง เพื่อรักษาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกของชาติสืบไป

ทรงศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วยการพูดคุย สอบถาม จดบันทึก ค้นคว้า ทดสอบ ทดลอง ทรงเป็นต้นแบบของผู้ศึกษาที่ดีของคนในชาติ

ทรงให้ความสำคัญต่อวิทยาการ เทคโนโลยี ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่มิได้ทรงละทิ้งของเดิม เรียกว่า ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลืมรากเหง้าของบรรพบุรุษไทย

ทรงฟื้นฟูนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในโรงเรียนชนบทห่างไกล เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องจริงจัง

ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ พระสติปัญญา เพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาในชนบทห่างไกลของไทย เพื่อให้ก้าวหน้าใกล้เคียงกับการศึกษาในเมือง

ทรงพระดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีกับประเทศต่างๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้จักยอมรับในประเทศไทย คนไทย และได้เข้าใจอัตตลักษณ์ของคนไทยได้มากขึ้น

ทรงเป็นองค์ประธานอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บของปวงชนชาวไทย

ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการสืบทอดพระปณิธานของพระราชบิดา พระราชมารดา จนประชาชนคนทั้งชาติสามารถสัมผัสจับต้องได้

ทรงมีพระราชหฤทัยกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผืนแผ่นดินไทย สมเป็นขัตติยะนารีราช

พระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อปวงชนชาวไทยมีอยู่อีกมากมายสุดคณานับ ล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการต่อชาติ ประชาชนอย่างสุดประมาณได้

เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๘ พระชันษา ปีนี้

ขอพระองค์ พระผู้ทรงขัตติยะนารีราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ

ทรงมี พระชนมายุยิ่งยืนนาน ดุจดังขุนเขา

ทรงมี พระพลานามัยแข็งแรง ดุจดังภาคพื้นแผ่นดิน

ทรงมี พระสติปัญญาแจ่มใส ดุจดังพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

ทรงสถิตสถาพรอยู่ในทิพยสุขอันแสนวิเศษ

ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบชั่วนิจนิรันดร

ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอจงทรงพระเจริญ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าครอบครัวธรรมอิสระ แห่งวัดอ้อน้อยธรรมอิสระ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid036HEuyXJAEmPMpDa3EGbWvLRh6KHMqHwzwCEtYzmZ6mCyHJniqfS8EAAUgPYDU46Ql