เลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ควรต้องทำ ภาวนาก็มีความจำเป็นยิ่งต้องทำ 18พ.ค.2565

0
10

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ควรต้องทำ ภาวนาก็มีความจำเป็นยิ่งต้องทำ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ สก. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นหน้าที่ของคน กทม. ทุกคนที่ควรออกไปใช้สิทธิ์เลือกสรร เอาคนที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้จริง เข้ามาทำหน้าที่

อีกทั้งผู้ที่ออกไปเลือก ก็ได้หน้าหน้าที่ของคนไทย ผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยไม่นิ่งดูดาย

โปรดจงอย่าคิดว่า ไม่ว่าง ธุระไม่ใช่ หรือไม่อยากเลือกเพราะเบื่อ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่ทำหน้าที่ของตนในสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง

เช่นนี้ถือเป็นความแล้งน้ำใจ เห็นแก่ตัว

ชื่อว่าไม่มีภาวนา เรียกว่า ไม่มีความเจริญ การที่บุคคลได้ทำหน้าที่ตามสมควรแก่ฐานานุรูป อันพึงมีในทุกกรณีนั้น นั่นแหละถึงจะชื่อว่าเป็นบุคคลเจริญภาวนา

แม้จะเป็นภาวนาตามวิถีโลก วิถีแห่งสมมุติก็ตามที่ท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมว่า ๑ ในวิถีทำบุญ ๑๐ อย่างเรียกว่า เวยยาวัจจมัย ทำบุญด้วยการขวนขวายทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

การขวนขวายทำหน้าที่ของตนที่มีต่อชาติบ้านเมือง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยผ่านขบวนการคิด แยกแยะ ใคร่ครวญ พิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน อย่างรอบด้านถึงผลดี ผลเสีย ถือส่วนรวมเป็นใหญ่

เช่นนี้แหละชื่อว่าเป็น ผู้เจริญภาวนา อันสมบูรณ์ตามวิถีแห่งสมมุติโลก

สรุป

การทำหน้าที่อันสมบูรณ์จึงเป็นการเจริญภาวนา

การเจริญภาวนา คือ การทำหน้าที่และเป็นการบำเพ็ญบุญ ๑ ใน ๑๐ อย่างอีกด้วย

ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า หากไม่ภาวนาในโลกสมมุติให้สมบูรณ์แล้ว

ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจริญภาวนาในชั้นปรมัติให้สัมฤทธิ์ผล

เข้าใจไหมจ๊ะ

พุทธะอิสระ

——————————————–