อเสวนา จะพาลานัง 21ม.ค.2565

0
10
อเสวนา จะพาลานัง
๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
 
การไม่คบคนพาล
คบคนพาล     พาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิต     บัณฑิตพาไปหาผล
คบคนชั่ว       จะพาตัวอับจน
คบคนสัปดน   จะอับจนเจียนตาย
 
******************************************
คนพาลมีลักษณะเด่นอยู่ ๓ ประการ คือ
๑. ชอบคิดชั่ว เช่น ละโมบอยากได้ของคนอื่น
๒. ชอบพูดชั่ว พยาบาทปองร้ายผู้อื่น
๓. ชอบประพฤติชั่ว สร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ผู้อื่น
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครเป็นคนพาล รู้ได้จากพฤติกรรม ดังนี้
๑. ชอบชักนำในทางที่ผิด จากความเป็นจริง และมักเป็นคนเห็นแก่ตัว
๒. ชอบยุให้เขาแตกแยกและมีนิสัยอิจฉา ใจคอคับแคบ
๓. ชอบทำ พูด คิด แต่เรื่องชั่วร้าย แต่ตนกลับคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดี
๔. ชอบเสแสร้งสร้างภาพ ให้ดูดี แต่แท้จริงแล้วจิตใจโสมม มักมาก ทะยานอยาก
๕. ชอบทำตนให้ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ วินัย โดยคิดว่าเท่
๖. ชอบสร้างปัญหาให้แก่คนรอบข้าง และตัวเองอย่างโง่เขลา
๗. ไม่เชื่อในอะไรทั้งนั้น จะเชื่อก็แต่ตัวเอง แม้ที่สุดก็จะไม่เชื่อผลที่เกิดจากการกระทำของตน
 
เมื่อรักที่จะเป็นคนพาล ผลที่จะได้รับมีอยู่ ๘ อย่าง คือ
๑. มีมิจฉาทิฐิ เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมชอบสร้างปัญหาและก่อเวร
๒. เสื่อมเสียชื่อเสียง สร้างความอับอายให้แก่วงศ์ตระกูล
๓. เป็นที่เกลียดชั่งของผู้มีปัญญา
๔. ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีคนนับญาติ
๕. ภัยทั้งปวงจะหลั่งไหล ถาโถมเข้ามาใส่ตัว
๖. ทำลายประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
๗. ทำลายตน ทำร้ายวงศ์ตระกูล
๘. มีทุคติเป็นที่ไป
 
ลูกรักคนดีร้อยคนอยู่ร่วมกันไม่มีที่อยากลำบาก แต่ถ้าปล่อยให้คนพาล 1 คนมาปนอยู่ด้วย จะทำให้คนดีทั้ง 100 คน ลำบากเหลือแสน
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–

 
Dissociating oneself from the wicked fools
January 21, 2022
 
If one associates with the wicked fools, one will be led to the wrong ways.
If one associates with the virtuous wise, one will prosper.
Associating oneself with the wicked leads to a difficult life.
Associating oneself with the vulgar, one nearly dies from misery.
 
******************************************
 
The wicked fools have the following three major characteristics.
1. They usually have evil thoughts such as wanting to get other people’s belongings.
2. They normally have evil speech and are vindictive.
3. They normally do evil actions, cause trouble and annoyance to other people.
 
How can we tell who are the wicked fools? From their behaviors, as follows.
1. They like to mislead others from the truth and are usually selfish.
2. They like to instigate misunderstandings and arguments among people. They are jealous and narrow-minded.
3. They like to do, say, and think about evil stuff, but they think they are doing good.
4. They are hypocrites but are in fact wicked, greedy, and overambitious.
5. They like to violate rules and think that it is cool to do so.
6. They foolishly cause trouble for others and themselves.
7. They don’t believe in anything, but themselves. They even don’t believe in the outcomes of their actions.
 
As wicked fools, they will receive the following eight outcomes.
1. They have wrong and immoral views and cause troubles and enmity.
2. They become notorious and cause shame to their families.
3. They are hated by the wise.
4. They are untrustworthy, and no one wants to associate with them.
5. All kinds of peril will go to them.
6. They destroy their own and other people’s benefits, both in this and the next lives.
7. They destroy themselves and their families.
8. After death, they will be born in miserable states.
 
Dearest children, a hundred good people can live well together without any difficulty. However, only one wicked fool causes immense misery to the hundred good people.
 
Buddha Isara