ถามมา ตอบไป 4ม.ค.2565

0
7
ถามมา ตอบไป
๔ มกราคม ๒๕๖๕
 
สืบเนื่องเรื่องเกิดที่คลับเฮ้าส์
 
ได้ฟังท่านพูดถึงศรัทธาว่าเป็นต้นเหตุของความมหัศจรรย์ ผมอยากทราบว่า แล้วตัณหาหละมันมิได้เป็นต้นเหตุสิ่งทั้งหลายหรือไม่
 
ตอบ :
 
*****************************
 
ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีดังต่อไปนี้ คือ
 
1. กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง เชื่อว่า เมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา จงใจทำทั้งที่รู้ ย่อมเป็นกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าจะดีหรือเลว
 
2. วิปากสัทธา เชื่อในผลของการกระทำที่เรียกว่า กรรม และเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง ไม่ว่าจะทำดีหรือทำเลว
 
3. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของผลแห่งการกระทำนั้นๆ และจะต้องรับผลของการกระทำนั้นๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้
 
4. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ทรงพรั่งพร้อมไปด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระเมตตาคุณ ทรงเป็นผู้ตรัสแสดงพระธรรมวินัยไว้เป็นหลักชัยแห่งการประพฤติปฏิบัติของเวไนยสัตว์ผู้ตกทุกข์
 
*****************************
 
สัทธาจริต หนักไปทางเชื่อถือจนปลักใจ น้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจำใจ เกิดปีติเลื่อมใสได้ง่ายเมื่อเจอบุคคลน่านับถือ เชื่อตามที่บอกต่อๆ กันมา ขาดการพิจารณา
 
กรรมฐานที่เหมาะสม
 
สัทธาจริต เหมาะกับ อนุสสติ 6 คือพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ จาคานุสสติ ศีลานุสสติ เทวตานุสสติ
 
*****************************
 
สัทธานุสารี ผู้แล่นไปตามศรัทธา หรือผู้แล่นตามไปด้วยศรัทธา มีศรัทธาเป็นตัวนำ ในเรื่องที่ทำ คำที่พูด สูตรที่คิด ล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยพลังศรัทธาทั้งสิ้น
 
*****************************
 
สัทธาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา มีศรัทธาเป็นตัวนำหน้า จนน้อมไปเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้น
 
*****************************
 
สัทธาสัมปทา
 
หมายความว่า มีศรัทธาตั้งมั่น ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน มีความเชื่อประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้อง ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
 
– เชื่อกรรม (กัมมสัทธา)
 
– เชื่อผลของกรรม(วิปากสัทธา)
 
– เชื่อความที่สัตว์ มีกรรมเป็นของตน(กัมมัสสกตาสัทธา)
 
– เชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคต คือ พระพุทธเจ้า คือ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ (ตถาคตโพธิสัทธา)แล้วก็เป็นอันเชื่อถือในโอวาทของพระองค์ ซึ่งทรงสั่งสอนไว้อันประกอบด้วยเหตุผล ไม่ได้เชื่อด้วยงมงาย หรือน้อมใจเชื่อ
 
*****************************
 
วันนี้อธิบายเรื่องศรัทธาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน วันต่อไปจะอธิบายเรื่องตัณหาให้รับทราบ
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Question and Answer
January 4, 2022
 
Story from Clubhouse
 
Yesterday, you said that faith is the cause of the miracle. I want to know whether the desire is also the cause of things.
 
Answer
Someone has asked about faith and desire. Yesterday, I explained about faith. Today, I will answer the question of whether desire is the cause of things.
 
Answer :
 
*****************************
 
Faith in Buddhism is as follows.
 
1. Believe in the law of karma or the law of cause and effect by which an
individual creates one’s destiny by one’s thoughts, words, and deeds.
Whenever one does anything intentionally, whether good or bad, it is
karma.
 
2. Believe in the outcome of one’s deed or karma, whether good or bad, that
the outcome is real.
 
3. The belief is that each person or living thing has its karma. They are the
owner of the outcome and will inevitably receive the results.
 
4. Belief in the enlightenment of the Buddha and has confidence that the Buddha’s grace is filled with wisdom, purity, and loving-kindness. The Buddha prescribed the monastic discipline as the code of conduct for followers.
 
*****************************
 
Those with inclination to have strong faith are likely to believe and can easily have faith in respectable people or quickly believe what has been told, without much
consideration.
 
Suitable Dharma practice methods for them are the six types of constant contemplation (contemplation on the virtues of the Buddha, contemplation on the virtues of the Doctrine, contemplation on the virtues of the Order, contemplation on the virtues of liberality, contemplation on the virtues of morality, contemplation on the virtues of deities)
 
*****************************
 
People who are driven by faith. Faith drives their actions, speech, and thoughts.
 
*****************************
 
People who have liberated themselves by faith. Faith motivates them to practice the Dharma for attaining enlightenment.
 
*****************************
 
Having an established, unwavering faith with righteous wisdom must consist of four factors.
 
– Belief in karma
 
– Belief in the outcome of karma
 
– The belief that all living creatures have their karma
 
– Belief in the Buddha’s enlightenment and wisdom and belief in the Buddha’s teaching by reasoning, not by superstition
 
*****************************
 
Today I would like to explain faith. Next, I will explain about desire.
 
Buddha Isara