ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยเวทย์ ไสยศาสตร์ มนต์ดำ บูชาภูติแล้ว

0
12
จำเป็นต้องให้ท่านเรียนรู้พุทธศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย
ในเรื่องลัทธิบูชาภูติ องค์พระบรมศาสดา ตรัสสอนแก่ สิงคาลกมาณพ เอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์นัก
ต้นเรื่องมีอยู่ว่า
เช้าวันหนึ่ง พระองค์เสด็จออกจากอุทยานเวฬุวัน เพื่อไปบิณฑบาตในนครราชคฤห์ ในระหว่างทางพระองค์ได้ทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่ง เนื้อตัวเปียกชุ่มไปหมด ราวกับว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำ ยืนอยู่กลางถนน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกับทำอาการโค้งตัวนบไหว้ทิศทั้งสี่ คือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ แล้วไหว้แหงนขึ้นไปบนฟ้า และไหว้ลงไปทางพื้นดินแทบเท้าของตนในที่สุด และได้โปรยเมล็ดข้าวไปทุกทิศ
พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรดูชายหนุ่มคนนั้น ซึ่งกระทำพิธีอันแปลกประหลาดอยู่บนทางสาธารณะจนเสร็จ
ได้ตรัสถามมาณพหนุ่มไปว่า “ทำไมเธอจึงทำเช่นนี้เล่า”
ชายหนุ่มคนนั้นได้ทูลตอบว่า “ข้าแต่สมณะ ที่ข้าพเจ้าทำเช่นนี้ด้วยเพราะคำสั่งของบิดา ซึ่งได้สั่งให้ข้าพเจ้ากระทำการไหว้ทิศทั้ง ๖ ทุกๆ เวลาเช้า
เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายทุกประการมิให้มาสู่ตัวข้าพเจ้า
ทำเช่นนี้นับตั้งแต่วันที่บิดาของข้าพเจ้าสิ้นชีพจนถึงปัจจุบัน โดยมิได้ขาดสักวันเดียว”
พระพุทธองค์ได้ทรงฟังคำตอบของเขาดังนั้นแล้วได้ตรัสว่า
“เป็นการถูกต้องอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่รักษาคำมั่นสัญญาอันได้ให้ไว้กับบิดาขณะที่จะสิ้นชีพ
ข้อที่บิดาของท่านสั่งให้ท่านทำการนบไหว้และโปรยอาหารทางทิศตะวันออกนั้น บิดาของท่านหมายความว่าท่านจะต้องแสดงความเคารพสักการะต่อบุคคล ซึ่งให้กำเนิดชีวิตแก่ท่านโดยเฉพาะ ก็คือมารดาบิดานั่นเอง
การนบไหว้าทางทิศใต้นั้น บิดาของท่านหมายถึงการเคารพสักการะครูบาอาจารย์ ซึ่งสั่งสอนวิชาความรู้ให้ท่าน
การนบไหว้ทางทิศตะวันตกนั้น หมายถึงการทะนุถนอมเลี้ยงดูบุตรและภรรยา
การนบไหว้ทางทิศเหนือ หมายถึงการเคารพนับถือสงเคราะห์วงศ์ญาติและมิตรสหาย
การนบไหว้ทางทิศเบื้องบน หมายถึงการสักการะบูชาบุคคลผู้มีความดี ความงาม ความประเสริฐ เช่น สมณะและพราหมณ์ เป็นต้น
สำหรับการไหว้ลงทิศเบื้องต่ำทางพื้นดินนั้น หมายถึงการยอมรับนับถือสิทธิในการแสวงสุข และการมีชีวิตของสัตว์ต่างๆ ทุกประเภท แม้แต่สัตว์ที่ถือกันว่าเล็กและเลวที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
บิดาของท่านมุ่งหมายอย่างนี้ จึงได้สั่งให้นบไหว้เช่นนั้น และเป็นการป้องกันอันตรายทุกอย่างอันจะมาถึงท่าน
เธอควรต้องประพฤติตนให้อ่อนน้อมต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
พระองค์ได้ทรงแนะให้สิงคาลกมาณพละเว้นจากการฆ่า
เว้นจากการลักขโมย
จากการล่วงเกินคนรักของบุคคลอื่น
จากการพูดเท็จ
และการดื่มน้ำเมาทุกชนิด
พระองค์ทรงแนะนำให้สิงคาลกมาณพ ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อการสะสมทรัพย์ และรักษาทรัพย์ซึ่งหามาได้ด้วยดี
อย่าหลงละโมบหรือบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนแต่ผู้เดียว ทรงแนะให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น ๔ ส่วน ใช้ทรัพย์หนึ่งในสี่เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
อีกส่วนใช้ในการขยายการงานอาชีพของตนให้กว้างขวางออกไป
ส่วนที่ ๓ ใช้ในการช่วยเหลือคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ
และส่วนที่ ๔ เก็บไว้เป็นทุนสำรองเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น
เหล่านี้คือคำสอนทางพุทธศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างจากไสยศาสตร์ อย่างสิ้นเชิง
เราท่านทั้งหลายจะเห็นว่า พุทธศาสตร์ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงล้วนแต่ประกอบได้ด้วย กาย วาจา ใจ ที่ต้องมีสติ สมาธิ ปัญญา และความเพียร อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวทิตา รู้จักละอายชั่วกลัวบาป
ทั้ง ไสยศาสตร์ ก็ดี จะมีคุณก็ต้องสอดคล้องกับยุคสมัย
พุทธศาสตร์ ก็ดี จะมีคุณในทุกยุคทุกสมัย เพราะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่จำกัดกาล
พุทธะอิสระ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Since I wrote about occultism, black magic, and spiritualism, I must teach you about Buddhism simultaneously.
March 31, 2021
Astonishingly, Lord Buddha taught a lad named Sing Kan La Ka about spiritualism.
The story originated from…
In a morning, Lord Buddha departed the Veluwan Park for receiving food offerings in Rajgir City. On the way, Lord Buddha met a man whose body was soaked with water. He stood in the middle of the road in the cold weather. Then, he bowed himself down to pay respect in four directions: east, south, west, and north. Then, he looked up at the say and paid respect. He finally bowed himself down and paid respect to the earth near his feet. Then, he spread rice kernels all over the place.
Lord Buddha watched that lad undertaking a peculiar ritual on the public path until completion.
Lord Buddha asked that lad, “Why did you that?”
That lad answered, “Sir, I did that because my father ordered me to pay respect in six directions every morning.”
It helps prevent evil things from coming into my body.
I have done this from the date my father died till now and never missed a single day.
After hearing his answer, Lord Buddha said that…
“This is truly right for you to keep your words made with your father when he was passing away.
Your father told you to pay respect and spread food towards the east. Your father meant you must respect those who gave birth to you namely your parents.
Paying respect towards the south, your father meant respecting and worshipping teachers who gave you knowledge.
Paying respect towards the west means nurturing your children and your wife.
Paying respect towards the north means respecting and helping relatives and friends.
Paying respect upwards means worshipping people of virtues and nobleness such as monks and Brahmans.
Paying respect downwards to the ground means accepting and respecting rights to desire for happiness and living of all creatures, even the most tiny and lowly animals on earth.
Your father told you to be respectful to prevent all kinds of danger that may come to you.
You should be humble to yourself and towards other people to be happy at present and in the future.
Lord Buddha taught the lad to abstain from taking life.
To abstain from stealing.
To abstain from sexual misconduct.
To abstain from false speech.
To abstain from intoxicants or harmful substances.
Lord Buddha recommended Sing Kan La Ka to work diligently to collect and save money.
Do not be greedy or use those money only for his own benefit but divide the money into four parts.
The first part is for himself and his family.
The second part is for growing and expanding his career.
The third part is for helping people in need.
The fourth part is saving for emergency.
These are Buddhist teaching which is totally different from superstition.
We may see that Buddhism consists of action, speech, and mind, coupled with consciousness, mindfulness, wisdom, perseverance, patience, tolerance, gratefulness, and moral conscience.
Superstition is beneficial depending upon eras.
Buddhsim is beneficial in any era and any time because Lord Buddha’s Dhamma is indefinite.
Buddha Isara