แล้วพุทธศาสนา มีวิชาไสยเวท ไสยศาสตร์ มนต์ดำ คาถา เครื่องรางของขลัง ทำนายทายทักหรือไม่?

0
24
ตอบ ว่าโดยอรรถ (หมายถึงการอธิบายคำสอน) และพยัญชนะ (หลักการสำคัญโดยมิได้มีการแต่งเติม)
พุทธธรรมคำสั่งสอนของ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า มิเคยสั่งสอนให้พุทธสาวกกระทำการใดๆ ที่ไม่เกิดสติปัญญา แต่ถ้าว่าโดยความจริงแล้ว ภิกษุสาวก ที่มาจากหลากหลายสกุล หลายวรรณะ ซึ่งก็มีทั้งสูงสุดในระดับเจ้าฟ้า พระมหากษัตริย์ พราหมณ์ ไพร่ ยาจก ซึ่งแต่ละคน ล้วนมีอุปนิสัย การศึกษาความรู้ ความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวช และเมื่อเข้ามาบวชแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรม ก็จักนำเอาความรู้เก่า ที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแต่ครั้งเมื่อเป็นคฤหัสถ์ เอามาใช้ในชีวิตภายใต้ผ้ากาสาวพัสตร์
แม้จะมีพระพุทธดำรัสตรัสเตือนว่า ไสยศาสตร์ก็ดี ไสยเวทก็ดี เสน่ห์มนต์ดำ คาถาอาคม เครื่องรางของขลัง คำทำนายทายทักก็ดี พระบรมศาสดาทรงตำหนิว่าเป็นเดรัจฉานวิชา หากให้การอบรมสั่งสอนก็เป็นเดรัจฉานคาถา
แต่ก็ยังมีภิกษุผู้ยังข้องอยู่ในวัฏฏะ ไม่มีดวงตาเห็นธรรม กระทำการละเมิดพุทธโอวาท การทำเดรัจฉานวิชาต่อๆ กันมา จนถึงยุคปัจจุบัน
ถามว่า ก็ในเมื่อองค์พระบรมศาสดา ทรงตรัสตำหนิไสยศาสตร์เอาไว้อย่างรุนแรงเห็นปานนี้ แล้วทำไมมีหมู่ภิกษุ และฆราวาส ยังให้ความนิยมต่อไสยศาสตร์ ไสยเวท มนต์ดำ คาถาอาคม เสน่ห์ยาแฝด คำทำนายทายทัก เครื่องรางของขลัง กันอยู่จนถึงทุกวันนี้
ตอบ เพราะเหตุปัจจัยของการครองชีพ การดำเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่แร้นแค้น อดอยาก ทุกข์ยาก ขัดสน ขาดแคลน และความกลัว เหตุผลเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมนั้นๆ แสวงหาทางออกที่ตนคิดว่า จับต้องได้ ขอได้ ไหว้รับ ทันเหตุการณ์ ทันใจ ไม่ต้องเหนื่อยแรง สิ้นเปลืองเวลา
ไสยศาสตร์ ไสยเวท มนต์ดำ คาถาอาคม เสน่ห์ยาแฝด คำทำนายทายทัก เครื่องรางของขลัง จึงกลายเป็นความหวังของผู้ที่ไม่ต้องการเสียแรง เสียเวลา และต้องเร็วทันใจ แต่จะได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ยังดีกว่าไม่มีความหวัง
เช่นนี้แหละ เดรัจฉานวิชาดังกล่าว จึงอยู่มาได้ถึงวันนี้ และก็จะยังมีต่อไปอีกตราบนานเท่านาน ถ้าทั้งนักบวช และผู้คนในสังคม ยังไม่ขวนขวายในสิ่งที่ถูกที่ ถูกทำนองคลองธรรม
ถามว่า ถ้าจะทำอย่างไร ในแผ่นดินแห่งพุทธธรรมนี้ จะไม่เกิดเดรัจฉานวิชาขึ้นได้นั้น
คำตอบคือ ต้องทำให้พุทธปัญญาเจริญ ในทุกหย่อมหญ้า ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเอาเสียเลย เพราะผู้คนยังยึดติดอยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งเป็นธรรมที่ครอบงำผูกมัดหมู่สัตว์ ให้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะ
พุทธะอิสระ
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Does Buddhism have occultism, black magic, incantation, amulets, and fortune telling?
March 16, 2021
Answer: Based on explanation of Lord Buddha’s teaching and original unedited core principles, Lord Buddha’s Dhamma never taught followers to do anything which did not bring about wisdom.
In fact, bhikkhus, as disciples of Lord Buddha, came from various families and classes ranging from royal family members, kings, Brahmans, peasants, and beggars. Each of them has got different habits, education, knowledge, and capability. After ordination, those yet enlightened, sometimes applied their knowledge and skills obtained while being laypeople, in their monkhood.
The Lord Buddha warned them that occultism, black magic, incantation, amulets, and fortune telling were pseudo-sciences. If they taught other people those sciences, they were teaching low arts.
Nevertheless, some bhikkus who were destined for reincarnation and not yet enlightened, violated the Lord Buddha’s prohibition and continued to practice pseudo-sciences till today.
Question: Despite the Lord Buddha’s condemnation of pseudo-science, why are occultism, black magic, incantation, love potions, fortune telling, and amulets popular among bhikkus and laypeople until now.
Answer: Factors of earning one’s livelihood, way of life, hardship, famine, poverty, and fear drove people in that society to search for concrete and quick solutions which did not require much effort and time.
As a result, occultism, black magic, incantation, love potions, fortune telling, and amulets became hope of people who did not want to spend much effort and time and looked for quick result. Though sometimes they got and sometimes they did not, it was better than having no hope.
As such, these pseudo-sciences exist and will remain for a very long time as long as priests and people in the society do not put effort in the right way.
Question: How can we do to make this land of Buddhism has no pseudo-science?
The answer is to make wisdom of Buddhism flourish everywhere which is not at all easy to do. Because people are still obsessed with fortune, rank, praise, and happiness which are subjects that dominate and bind them in the cycle of life and death.
Buddha Isara