ปูชา จะ ปูชะนียานัง การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

0
149
ในมงคลสูตร พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงเรื่องการบูชา
อธิบาย เรื่องการบูชา
ต้องประกอบด้วยความเชื่อ ความเลื่อมใส ยอมรับ จึงให้การยกย่อง เชิดชู เทิดทูนบูชา
กิริยาในการบูชา ต้องประกอบด้วย ความนอบน้อม อ่อนโยน สุภาพ
กาลที่ควรบูชา ทำได้ทั้งต่อหน้า และลับหลัง
มูลเหตุแห่งการบูชา
คือ การตระหนักรู้ สำนึกถึงคุณของท่าน ที่มีต่อเรา หรือหากท่านมิได้ทำคุณต่อเราโดยตรง แต่เพราะท่านทำคุณต่อส่วนรวม ต่อสรรพสัตว์ ทั้งยังเป็นคุณอันบริสุทธิ์ มิได้มุ่งหวังผลตอบแทน
ท่านผู้มีคุณธรรมดังกล่าว จึงสมควรจักได้รับการบูชา โดยแยกเป็นบุคคล ๖ ประเภท ดังนี้
๑. บิดา มารดา
๒. ปู่ย่า ตายาย บรรพบุรุษ ที่วางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงศ์ตระกูล
๓. ครูบาอาจารย์
๔. พระราชาผู้ทรงธรรม
๕. พระอรหัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธสาวก ผู้ทรงศีลาจารวัตรอันดี
๖. ท่านผู้มีคุณ ที่ให้การเอื้อเฟื้อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน (หมายรวมไปถึงผู้มีหิริความละอายบาปชั่วดี ตัปปะ ความเกรงกลัวบาปอันไปถึงเหล่าเทวดาผู้มีคุณ)
การบูชาที่มิใช้บุคคล แต่เป็นสถานที่และวัตถุ อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสั่งสอนให้ทำการบูชา มีดังนี้ คือ
๑. สภานที่ประสูติ
๒. สถานที่ตรัสรู้
๓. สถานที่ปรินิพพาน และที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๔. สถานที่แสดงปฐมเทศนา
วิธีบูชามี ๒ อย่างดังนี้
๑. อามิสบูชา ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุ สิ่งของ อันมีดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม เครื่องพลีกรรมต่างๆ ตามแต่ที่กำหนด ตามยุคตามสมัย เหล่านี้เรียกว่า อามิสบูชา
๒. ปฏิบัติบูชา คือ การประพฤติปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของท่านผู้มีคุณ ที่ตนเคารพยกย่อง ยอมรับ อย่างเคร่งครัด จนบรรลุถึงผลอันสูงสุดในคำสั่งสอนนั้นๆ

เอตัมมัง คะละมุตตะมัง เช่นนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด

พุทธะอิสระ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Worshipping people who deserve high respect
May 31, 2021
In Lord Buddha’s teaching about practice for one’s prosperity, Lord Buddha taught human beings and angels on how to worship.
Worship must consist of belief, faith, and acceptance, followed by reverence and adoration.
Action of worship must comprise decency, gentleness, and politeness.
Worship should be done both in front of and behind that person.
Cause of worship is realization of their benevolence towards us. Or, if they were not directly benevolent towards us, but they have done beneficial thing for the public, for all living creatures. And their benevolent is pure and they do not expect anything in return.
Those with mentioned virtues deserve worship can be classified into six types as follows.
1. Parents
2. Grandparents and ancestors who have established firm basis for the family
3. Teachers
4. Virtuous kings
5. Lord Buddha and noble monks
6. Benevolent people who have been generous and expect nothing in return (including those who have moral conscience including benevolent angels)
Worshipping of places and objects that the Lord Buddha recommended are as follows:
1. Place of Lord Buddha’s birth
2. Place of Lord Buddha’s enlightenment
3. Place of Lord Buddha’s death and place of his cremation ceremony
4. Place of the First Sermon
There are two ways of worshipping
1. Worshipping by means of material things such as flowers, incense, candles, fragrance, objects for sacrificial ceremony as specified in that era
2. Worshipping by strictly following benevolent people’s teaching until reaching ultimate outcome of such teaching
As such, this is supreme auspicious for one’s life.
Buddha Isara