ขอบคุณและขอบใจ

0
95

บทความ

ขอบคุณและขอบใจ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ขอบคุณและขอบใจ 291258 (1)

 

ขอชื่นชมพี่น้องประชาชนคนจังหวัดปทุมธานี ที่ตื่นรู้ขึ้นมาจากภวังค์แห่งความหลับไหล วางเฉย ต่อการย่ำยีของพวกอลัชชี ธรรมกาย ที่นำเอาความศรัทธาและวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัด งดงามของการธุดงค์ มาเป็นเครื่องมือหากิน

 
หากการที่พวกเราออกไปต่อสู้ กินนอนอยู่บนท้องถนน เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่สังฆมณฑลและกิจการพระพุทธศาสนา

 
พวกเราสู้กันมาจนได้ขบวนการปฏิรูป แล้ว ยังปล่อยให้พวกอลัชชีย่ำยีพระธรรมวินัยตามอำเภอใจได้อีกต่อไป

 
นั่นยอมแสดงว่าการปฏิรูปเกิดความล้มเหลว

 
วันนี้พวกเรานักสู้เพื่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องออกรบกันอีกยก เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย

 
ขอบคุณและขอบใจผู้กล้าชาวปทุมทุกคนที่ออกมาปกป้องพระธรรมวินัย

 
เอาเป็นว่า หากวัดธรรมกายออกมาเดินอ้างเอาการธุดงค์ออกมาหากินเมื่อไหร่

 
พวกเราทุกจังหวัดจะพร้อมใจกันไปสกัดขัดขวางมันเมื่อนั้น และหากเจ้าหน้าที่รัฐยินยอมให้มันทำผิดกฎหมาย พรบ. คณะสงฆ์ เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๓๙

 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้วัดหรือพระภิกษุสามเณรทำการเรี่ยไร หรือมอบหมายหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการเรี่ยไร ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม เพื่อประโยชน์แก่วัดหรือพระศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นใด แก่ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

 
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการบำเพ็ญกุศลในวัด ซึ่งเป็นงานประจำปี หรืองานพิเศษ ถ้าจะมีการเรี่ยไร การโฆษณาเรี่ยไร และการรับเงิน หรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร ให้กระทำได้เฉพาะภายในบริเวณวัด ห้ามมิให้กระทำนอกบริเวณวัด

 
และผิดหลักปฏิบัติในพระธรรมวินัย นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่ละเว้น ละเลย ทั้งรู้เห็นเป็นใจในการทำลายต่อพระธรรมวินัย

 
เช่นนี้ พวกเราคงต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

 
พุทธะอิสระ