ถามทำไม ต้อง “หนักแผ่นดิน”

0
12
ถาม ทำไม ต้อง “หนักแผ่นดิน”
ตอบ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า ประเทศไทยและทั่วโลก ประชาชนกำลังเดือดร้อน ต่อการระบาดของโรคโควิด แต่พวก กลุ่มสามสัส ก็ยังยุยง ปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย นี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติม เพิ่มความซวยให้แก่ประชาชนหรือเปล่า
เช่นนี้จะไม่เรียกว่า “หนักแผ่นดิน” แล้วจะเรียกว่าอะไร
ตอบ ประเทศนี้เรามีรากเหง้าของชนชาติที่หลากหลายแต่ก็สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจให้คนในชาติอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่นและสืบทอดกันมาตั้งแต่ ยุคก่อร่างสร้างแผ่นดิน แล้วพวกสามสัสทำไมจะมาพยายามบ่อนทำลายรากเหง้าอันงดงามอย่างนี้เสียเล่า
เช่นนี้จะไม่ให้ฟังเพลง “หนักแผ่นดิน” แล้วจะไปฟังเพลงอะไร
ตอบ รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเอาไว้ว่า บุคคลพึงมีหน้าที่
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ กลุ่มสามสัส กลับละเลยไม่เคยได้ยินว่า คนพวกนี้กล่าวถึงเลย ทั้งยังพยายามอย่างยิ่งที่จะล้มล้างบ่อนทำลาย ด้อยค่า เหยียดหยาม ดูถูก สถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่นนี้ คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะออกมาปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเขางั้นหรือ
ตอบ กลุ่มสามสัส มักจะพร่ำเพ้อ ท่องบ่น อยู่เป็นประจำว่า ปฏิรูปสถาบัน ปฏิรูปสถาบัน
ถามกลับไปว่า ประเทศไหนในโลกนี้ที่เขาใช้วิธีตำหนิ ติด่า ด้อยค่า ดูแคลน เหยียดหยาม อาฆาต มาเรียกว่าคือการปฏิรูป ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กับบรรพบุรุษของพวกสามสัสบ้าง จะยอมไหม นี่มันล้มล้างชัดๆ
เช่นนี้แหละจึงต้องฟังเพลง “หนักแผ่นดิน” ล่ะ
ตอบ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้รวบรวมผู้คนออกไปรบพุ่ง เอาเลือด เอาเนื้อ เอาหยาดเหงื่อ เอาชีวิต เข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดินไทย ส่งมอบมาจนถึงลูกหลานไทยในปัจจุบัน
แล้วพวกสามสัส ก็ได้เหยียบยืน ซุกหัวนอนกันอยู่ทั้งโคตรในเวลานี้ ถามกลับไปว่าเคยกระทำประโยชน์อะไรให้แก่แผ่นดินนี้บ้าง นอกจากไม่สำนึก แล้วยังมาก่อการเนรคุณอีก
แบบนี้แหละเขาเรียกว่า “พวกหนักแผ่นดิน”
เอาเป็นว่า ที่ใดที่พวกสามสัสหรือกลุ่มของพวกสามสัส ไปจัดกิจกรรมล่ารายชื่อ ที่นั้นจะมีเสียงเพลง “หนักแผ่นดิน” ดังกระหึ่มแผ่นดินแน่ ขอบอก
พุทธะอิสระ
๘ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
Why they are “Burden for the Country”?
April 8, 2021
Answer : Despite knowing well that people in Thailand and all over the world are in difficulty during the COVID pandemic, “the three supporters of three-finger salute protesters” still cause social unrest. Does this aggravate the situation and worsen misery of people?
How can this be called otherwise, if not “Burden for the Country”?
Answer : This country has multiple ethnic heritage, but people can live together in harmony since the founding of the country. Why do “the three supporters of three-finger salute protesters” try to undermine such a beautiful heritage?
As such, what other songs they should listen, if not the song, “Burden for the Country”?
Answer : The Constitution of Thailand states that a person shall have the following duties :
(1) to protect and uphold the Nation, religions, the King and the democratic regime of government with the King as Head of State
(2) to defend the country, to protect and uphold honor and interests of the Nation, and public domain of State, as well as to cooperate in preventing and mitigating disasters
Nevertheless, “the three supporters of three-finger salute protesters” ignore them and have never mentioned about them. Moreover, they have put a lot of efforts to undermine, defame, insult, and belittle the monarchy, which is beloved by majority Thais.
As such, don’t majority people of this country have rights to protect their beloved royal institution?
Answer : “The three supporters of three-finger salute protesters” have always kept saying repeatedly about monarchy reform again and again.
May I ask a question in return, which country in this world use the methods of blaming, insulting, defaming, and revenging, and call them reform. Should we do these with ancestors of the three supporters of three-finger salute protesters?
Will they let us do? This is obviously an attempt to overthrow the monarchy.
As such, they are supposed to listen to the song “Burden for the Country”.
Answer : The monarchy gathered people to fight and sacrifice their blood, flesh, sweat, and lives to get the land for our nation and passed it on to Thai descendants.
“The three supporters of three-finger salute protesters” and their lineage have places to stand and sleep like they are doing now. May I ask a question in return, have they ever done any beneficial thing for this country? They not only have no gratitude, but also betray the country.
This is exactly what people call “Burden for the Country.”
Let’s say, wherever “the three supporters of three-finger salute protesters” and their groups go to collect names for constitutional amendment, the song “Burden for the Country” will be played loudly for sure.
Buddha Isara