สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

0
121
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
 
เพชรแท้ ไม่กลัวการเจียระไน
ทองแท้ ไม่กลัวการเผาไฟ
เหล็กแท้ ไม่กลัวการทุบตี
คนดีแท้ๆ ไม่กลัวการพิสูจน์ทราบ
ขอเพียงท่านทำดีเพื่อบ้านเมือง
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
แม้คนไม่เห็น แต่ฟ้าดินรับรู้ สวรรค์ประทานพร
 
ขอพรทั้งหลายใน ๓ โลก
ดลบันดาลให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
มีพลังกาย พลังใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา
และพลานุภาพแห่งสติทั้งปวง
จงอภิบาลบันดาลดล ปกป้องคุ้มครอง
ท่านทั้งหลายและครอบครัว
ให้แคล้วคลาดปลอดภัย
และพลันสำเร็จในทุกกิจกรรมที่ทำ
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร จงหายไปทันที
จงเป็นผู้มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีพละกำลังดี บารมีมากล้น
จงมีชัยชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์และลาภ โชค อำนาจ วาสนา ยศ จงเจริญ
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งคุณบิดา มารดาทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งครูอาจารย์ทั้งปวง
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอผูกความรักษา
ขอความสำเร็จกิจในพรทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่มหาชนทั่วหล้า
ในปีวัวธนูไฟนี้เทอญ
 
พุทธะอิสระ