การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

0
8
การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
เอะอะอะไรก็โยนให้ฆราวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์
 
ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมวินัย กำหนดวิธีระงับอธิกรณ์ คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลเอาไว้ เรียกวิธีนั้นว่า อธิกรณสมถะ เป็นวิธีระงับอธิกรณ์หรือวิธีระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์
 
จากการเฝ้าสังเกตไม่ว่าจะในอดีตและปัจจุบัน องค์การปกครองคณะสงฆ์ เรียกสั้นๆ ว่า มหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองแต่ละชั้นมีบทบาทในการแก้ปัญหาคณะสงฆ์น้อยมาก
 
ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวน้อยใหญ่ในคณะสงฆ์อย่างไร ก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายดำเนินการอยู่ท่าเดียว
 
แบบนี้เราจะมีมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองเอาไว้ทำไม ?
 
มันควรจะถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
 
ไม่ใช้เอะอะอะไรก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย แล้วละเลยพระธรรมวินัยอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไง
 
ด้วยเหตุนี้แหละ พุทธะอิสระจึงเรียกร้องให้ปรับแก้ พรบ.คณะสงฆ์ ให้สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ว่าจะออกกฎหรือระเบียบใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
เช่นนี้ต่างหากเหล่า ที่จะป้องกันไม่ให้ฆราวาสมาปกครองคณะสงฆ์ ตามที่หวาดกลัวกัน
 
พุทธะอิสระ
 
———————————
 
How has the governing of the Sangha in Thailand come to this point?
November 13, 2020
 
Whatever happened, laws for the seculars have been used to solve the issues of the Sangha.
In fact, the Lord Buddha gave the Buddhist’s Monk Discipline as means to resolve allegations that have taken place within the Sangha territory. This method are ways in which litigation may be settled in the Sangha.
 
From my observation of what happened in the past and is happening at present, the Sangha Supreme Council of Thailand, the governing body of the Sangha of Thailand and ruling primates of each level, have very little role in solving Sangha issues.
 
Whether it is a small or big issue, they only ask officials to use laws to tackle the issues.
 
So, for what purpose do we need to have the Sangha Supreme Council of Thailand and ruling primates?
 
Is it now time for the Sangha in Thailand to rely on the Buddhist’s Monk Discipline, which was established by the Lord Buddha.
 
They should not let the officials use only laws but ignore the Buddhist’s Monk Discipline like they are doing nowadays.
 
As a result, Buddha Issara would like to call for amendment of the Sangha Act to comply with the Buddhist’s Monk Discipline. Whatever rules to be issued, must not contradict to the Buddhist’s Monk Discipline established by the Lord Buddha.
 
This would prevent seculars from governing the Sangha as they are afraid of.
 
Buddha Issara