ลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ของแผ่นดินไทย

0
173

บทความ

ลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ของแผ่นดินไทย

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ของแผ่นดินไทย - Copy

 

ต้องสะอาด
ต้องฉลาด
ต้องสว่าง
ต้องสงบ
อธิบายความหมายของคำว่า

 

– ต้องสะอาด หมายถึง
ไม่เป็นที่กังขา ระแวงสงสัย ของพุทธบริษัท ๔
ไม่มีมลทินใดๆ ทั้งทางโลก และทางธรรม จนเป็นที่ติฉินนินทาของพุทธบริษัททั้ง ๔

 

– ต้องฉลาด หมายถึง
เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในหลักปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
มีสติปัญญา เข้าใจรู้จักถึงสภาพธรรม ที่ปรากฏ
เข้าใจ รู้จัก เห็นชัดถึงมูลเหตุแห่งตัณหาและปัญหา
ต้องไม่เฉย เฉื่อยชา กับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางโลก และทางธรรม

 

– ต้องสว่าง หมายถึง
เป็นผู้ที่เข้าถึงองค์คุณ แห่งปัญญา ด้วยการมีความวิริยะอุตสาหะ
พากเพียร ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึง ปฏิเวธ คือ ความสงบ ระงับ จากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง ทั้งยังต้องเป็นประดุจดั่งประทีปแห่งวิถีโลก และวิถีธรรม

 

– ต้องสงบ หมายถึง
เป็นผู้มีความสงบ สำรวม กาย วาจา และใจ
และตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา จนนำมาซึ่ง ความสงบกาย สงบวาจา สงบใจ เป็นต้นแบบที่งดงามของพุทธบริษัททั่วโลกได้

 

คุณสมบัติดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่พุทธบริษัททั้ง ๔ มุ่งหวังให้มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ ของแผ่นดินไทย

 

แม้จะเป็นพระราชอำนาจโดยตรง แต่ผู้ที่มีหน้าที่เสนอชื่อพระมหาเถระที่ควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

 

เช่นนี้ พวกเราชาวพุทธบริษัท ผู้รัก เคารพ เทิดทูน พระธรรมวินัย ควรจะต้องช่วยกันผลักดัน หรือขัดขวาง บุคคลที่เหมาะ และไม่เหมาะสม ให้ท่านนายกได้มีโอกาสได้ เลือกสรร คิดวิเคราะห์ สรรหา พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม มีความสะอาด ฉลาด สว่าง สงบ มาทูลเกล้าถวายรายชื่อต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง

 

ศาสนจักรไทยจักได้มีองค์สังฆราชา ผู้งดงาม ภาคภูมิ ควรจักได้รับความยกย่อง เทิดทูน กันทั่วทุกสารทิศ

 

พุทธะอิสระ