ประวัติของพระธรรมทินนาเถรี (ตอนที่ 4)

0
30

ประวัติของพระธรรมทินนาเถรี (ตอนที่ ๔)
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตอนที่แล้วจบลงตรงที่ องค์พระบรมศาสดาทรงตรัสถึงอดีตชาติของภิกษุณีธรรมทินนาเถรี มาจนถึงนางได้เกิดมาเป็นบุตรของชายผู้รับจ้างทำงานอยู่ในเรือนของเศรษฐี แต่ด้วยเพราะนางเป็นผู้มีจิตเป็นกุศล ได้บริจาคทาน รักษาศีลอยู่เป็นนิจ

จนล่วงรู้ไปถึงเศรษฐีเจ้าของเรือนเห็นว่า นางนอกจากจะมีรูปร่างสวยงาม กิริยามารยาทดี ยังมีจิตเป็นกุศล จึงรับนางเข้ามาเป็นลูกสะใภ้

นางจึงได้มีโอกาสได้ทำบุญกุศลมากขึ้น

ครั้งนางได้ถึงกาลกิริยา ก็ได้ไปเวียนว่ายอยู่ในสวรรค์และมนุษย์ จวบจนมาถึงยุคของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธ พระกัสสปพุทธเจ้า ท่านได้มาเกิดเป็นพี่น้องกับพระสาวิกาอีก ๖ ท่าน คือ พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี พระกิสาโคตมีเถรี และนางวิสาขามหาอุบาสิกาในชาติปัจจุบัน

โดยเป็นพระธิดาแห่งพระเจ้า กาสีพระนามว่ากิกีผู้ครองพระนครพาราณสีอันอุดม พระองค์ทรงเป็นอุปัฏฐากของพระกัสสปพุทธเจ้า ภิกษุณีธรรมทินนาเถรีได้มาบังเกิดเป็นเป็นพระธิดาคนที่หกของพระเจ้ากิกี มีนามปรากฏว่าสุธรรมา มีพระพี่นางอีก ๖ องค์ คือ พระนางสมณี พระนางสมณคุตตา พระนางภิกขุนี พระนางภิกขุทาสิกา และพระนางธรรมา และมีพระขนิษฐาคือ นางสังฆทาสี

พระธิดาทั้ง ๗ นั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดากัสสปะแล้วเกิดความเลื่อมใส ใคร่ที่จะออกบรรพชา แต่พระเจ้ากิกีผู้เป็นพระชนกนาถมิได้ทรงอนุญาต พระนางทั้งหมดจึงได้พร้อมใจกันประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมื่นปี ได้สร้างพระคันธกุฎีให้ใกล้บริเวณที่อยู่ถวายพระภิกษุสงฆ์ ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ตลอดชีวิตนั้น

เมื่อถึงกาลกิริยาลงจึงได้ เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดหนึ่งพุทธันดรหนึ่ง

ในพุทธุปบาทกาลนี้ พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้นก็ได้มาเกิดเป็น พุทธสาวิกาคือ คือ พระนางสมณี ได้มาเกิดเป็นพระเขมาเถรี พระนางสมณคุตตา ได้มาเกิดเป็น พระอุบลวรรณาเถรี นางภิกขุนี ได้มาเกิดเป็น พระปฏาจาราเถรีนางภิกขุทาสิกา ได้มาเกิดเป็น พระกุณฑลเกสีเถรี นางธรรมา ได้มาเกิดเป็น พระกิสาโคตมีเถรี และนางสังฆทาสี ได้มาเกิดเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกา

ส่วนตัวท่านเองมาถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพย์มากในพระนครราชคฤห์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ได้แต่งงานมีครอบครัวกับวิสาขอุบาสกเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์

ต่อมาเมื่อวิสาขอุบาสก เศรษฐีสามีของนางได้บรรลุพระอนาคามีผล นางธรรมทินนาจึงได้ออกบวช และบรรลุพระอรหันต์ได้โดยมินานช้า และด้วยสติปัญญา นางธรรมทินนาที่นางได้สั่งสมมาหลายกัปกัลป์ นางจึงได้รับยกย่องให้เป็นภิกษุณีผู้เลิศในด้านแสดงธรรม หรือพระธรรมถึก จากองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เช่นนี้จึงชื่อว่า เป็นผู้สำเร็จมรรคผลได้ด้วยบุญกุศลที่ทำดีมาแล้วในอดีตจนเป็นเหตุปัจจัย ส่งผลให้นางได้สำเร็จมรรคผล สมความปรารถนา

จบแล้วจ้า เจริญธรรม

วันหน้าจักนำเอาชีวประวัติของนางสมณคุตตา มาเล่าสู่กันฟังสืบไป

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0ysSWUg6UUT5PcWUTEQbTxnrtPGu1mPK5jTWuiEZNpnhyfDQtXbWLDoEV58ZkLcFHl