ขยายความบทที่ว่า เจริญเมตตา

0
27

ขยายความบทที่ว่า เจริญเมตตา
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

คำว่า การเจริญเมตตา หาใช่ทำเพียงแค่ท่องบ่น ท่องจำไม่

แต่หมายถึง ต้องมีกาย วาจา และใจ อันอบรมแล้วด้วยอารมณ์ของความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี คิดที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูล อนุเคราะห์การุณต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ อย่างจริงใจ สุจริต ซื่อตรง โดยมิได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากผู้ที่ตนช่วยเหลือ

ช่วยเพียงเพื่อความปรารถนาที่ต้องการให้สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข สัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์ โดยสุจริตทั้งกายและจิตใจ

แล้วประกอบด้วยกิริยา อันเป็นอาจิณณกรรม ที่ระลึกท่องบ่น ท่องจำเอาไว้ในจิตใจตลอดทั้งวัน ทุกเวลา เช่นนี้จึงจะได้รับอานิสงส์ทั้ง ๑๑ ข้อดังต่อไปนี้

๑. หลับเป็นสุข

๒. ตื่นเป็นสุข

๓. ไม่ฝันร้าย

๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย

๖. เทวดาย่อมรักษา

๗. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา มิอาจทำร้ายและล่วงเกินได้

๘. จิตได้สมาธิเร็ว

๙. สีหน้าผ่องใส

๑๐. ไม่หลงตาย

๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งจาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0zVyGbEQzBAhDA6PsND7VTmCyhpJ9QkNdUiqCFMe7zx2EQsGxhRsBeE5GRyxR5naLl