เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๔

0
69

บทความ

เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๔

๕ มกราคม ๒๕๕๙
เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๔ 050159

และที่เฮียยกกฎหมายคณะสงฆ์มาตรา ๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ๓๕ ที่ว่าด้วยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชต้องเป็นผู้มีอาวุโสทางสมณศักดิ์ขึ้นมานั้น

 

พวกเราขอตอบเฮียว่า พวกเรามิได้คัดค้านกฎหมายที่เฮียว่า

 

แต่พวกเราคัดค้านบุคคลที่ขาดคุณสมบัติอันพึงประสงค์

 

พวกเราเห็นว่าเวลาพวกเฮียต้องการประโยชน์ พวกเฮียก็จะอ้างกฎหมาย
แต่เวลาพวกเฮียเสียประโยชน์ เฮียก็จะบอกว่าไม่ยุติธรรม สองมาตรฐาน เลือกปฏิบัติ

 

เพราะพวกเฮียมีพฤติกรรมเช่นนี้นี่แหละ จนชาวบ้านเขารู้ไส้รู้พุงเฮียหมดแล้ว ว่านี่คือสันดานของพวกเฮีย

 

หากเฮียต้องการจะแสดงพฤติกรรมข่มขู่รัฐบาล เฮียก็ควรจะต้องโดนลงโทษตามระเบียบกฎหมายที่ว่าด้วย มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงาน ให้ปฏิบัติการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เฮียพยายามเล่นลิ้น ตีโวหารแบบนักวิชาการ แต่ไม่ชี้ให้ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤติศรัทธาของพุทธบริษัท

 

เฮียพยายามใช้ลิ้นของเฮียปิดบังขี้ก้อนใหญ่ แล้วพยายามทำให้ผู้คนเข้าใจว่านี่เป็นทอง

 

ไม่เข้าใจว่าใครไปจ้างเฮียมาเป็นครูบาอาจารย์

 

พฤติกรรมที่เฮียพยายามกระทำที่ผ่านมา

 

เฮียรู้ไหมว่ามันเข่าข่ายก่อความวุ่นวาย ทำลายความสงบของบ้านเมือง

 

ผิดระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

เฮียลืมตัวไปหรือเปล่าว่าเฮียอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฮียรับเงินภาษีของประชาชนอยู่ทุกๆ เดือน ทั้งเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยพระอารามหลวง เงินประจำตำแหน่งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ และเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดี มจร.ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

แต่พฤติกรรมของเฮียกลับแสดงตนอย่างแจ้งชัดว่ากระด้างกระเดื่อง ไม่ยอมรับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

 

ระวังจะโดน กพ.เขาย้อนศรเอานะเฮีย

 

ส่วนที่เฮียพูดตอนหนึ่งว่า การสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นเรื่องใหญ่ พระองค์ก็ทรงดำรงฐานะเป็นสังฆบิดรและนำความศรัทธาเลื่อมใสมาสู่พุทธศาสนิกชนทั้งปวง

 

พวกเราเกิดสงสัยว่าเมื่อเฮียรู้เช่นนี้แล้ว พระบัญชาแห่งพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ผู้มีคุณดุจพระสังฆบิดร ทำไมสมเด็จช่วงของเฮียถึงไม่นำพาปฏิบัติตามล่ะ หรือจะเป็นพระสังฆบิดรเฉพาะว่าที่พระสังฆราชของเฮียเท่านั้น

 

พวกเราเลยคิดว่าไม่ควรเป็นยังไงล่ะ เพราะขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมเมื่อสมเด็จญาณสังวรพระองค์มีพระบัญชา แต่พวกเฮียไม่ปฏิบัติตาม และเฮียคิดหรือว่า หากสมเด็จช่วงของเฮียได้เป็นพระสังฆราชจริงๆ แล้วมีบัญชา จะยังมีใครปฏิบัติตามด้วยหรือ

 

ส่วนที่เฮียพูดว่า อำนาจที่แท้จริงนั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เราเป็นข้าพระบาทในพระองค์ท่าน ควรสำนึกในสิ่งนี้

 

ตอบเฮียประสาทว่า เพราะพวกเราสำนึกในสิ่งที่เรารู้ดีอยู่เต็มหัวใจ เราไม่แม้แต่จะคิดก้าวล่วงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ

 

อีกทั้งยิ่งไม่เหมาะไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่กรรมการมหาเถรจะเสนอชื่อบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ที่พุทธบริษัทที่ดีต้องการไปมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า

 

เช่นนี้จะมิเป็นการละเมิดพระราชอำนาจดอกหรือ

 

พวกเราจึงวิงวอนกรรมการมหาเถรและท่านนายกรัฐมนตรี หากต้องการให้พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสง่างาม เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

ก็อย่าเอาคนที่ไม่สะอาด ไม่ฉลาด ไม่สว่าง ไม่สงบ ทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว จักเป็นการระคายเคืองเบื้องยุคลบาท

 

หาใครก็ได้ที่ตั้งมั่นในศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพุทธบริษัททั้งแผ่นดิน

 

เท่านี้พวกเราก็พึงพอใจแล้ว

 

พุทธะอิสระ

________________________________________________________________________

เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๑
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10153792421848446

เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๒
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10153794038463446

เขาออกมาขู่อีกแล้วพี่น้อง ตอนที่ ๓
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10153794700873446:0