เรื่องนี้ต้องขยาย : พระโกณฑธานเถระ (ตอนที่ 4)

0
27

เรื่องนี้ต้องขยาย (พระโกณฑธานเถระ ตอนที่ ๔)
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

หลังจากที่พระกุณฑธานเถระได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว ท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า ท่านเป็นผู้เลิศทางการจับสลาก ไม่ว่าท่านจะจับกี่ครั้งกี่รอบ

ท่านจักต้องจับสลากได้หมายเลข ๑ เสมอ

ทุกครั้งที่ทางคณะสงฆ์หรือทายก ทายิกา ญาติโยมมีการถวายสลากภัต เมื่อภาชนะใส่สลากมาถึงมือของท่านกุณฑธานเถระ ท่านจะต้องจับได้หมายเลข ๑ ตลอดจนเคยมีผู้ทดลองนำสลากกลับมาคืนลงภาชนะ และเขย่าภาชนะให้สลากปนกันใหม่ ท่านกุณฑธานเถระก็ยังจับสลากได้เบอร์ ๑ อยู่ดี

ซึ่งมูลเหตุที่ทำให้ท่านได้คุณสมบัติพิเศษกว่าใครๆ ในข้อนี้มาจากอดีตชาติของท่าน

ในอดีตชาตินั้น พระโกณฑธานเถระได้เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูล ๆ หนึ่ง ในเมืองหงสาวดี ซึ่งตรงกับพุทธกาลแห่งพระปทุมุตรพุทธเจ้า

วันหนึ่งท่านได้ไปฟังธรรมที่พระวิหาร ได้เห็นพระปทุมุตรพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายทางด้านจับสลากได้เป็นรูปแรก และเบอร์แรก ก็นึกพอใจอยากจะได้ตำแหน่งนั้นบ้าง จึงกระทำกุศลในสำนักของพระปทุมุตรพุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาหวังจะให้ได้รับตำแหน่งเช่นนั้น

พระปทุมุตรพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า ความปรารถนาของกุลบุตรนี้ไม่มีอะไรขัดข้อง จึงทรงพยากรณ์ว่า

“ความปรารถนาของเธอจักสำเร็จในศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า”

กุลบุตรได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว ก็ให้เกิดความดีใจเป็นล้นพ้น และพยายามกระทำกุศลต่อมาจนตลอดชีวิต

พอตายจากชาตินั้นก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกมาโดยลำดับ

จวบจนมาถึงศาสนาของ กัสสปพุทธเจ้า ท่านจึงได้มาเกิดเป็นภุมเทวดา และได้มาสร้างกรรมชั่วด้วยการแปลงตนเป็นผู้หญิง เข้าไปทำลายมิตรภาพของพระภิกษุ ๒ รูปให้แตกจากกัน บาปกรรมนั้นจึงมาทำให้ท่านต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในชาตินี้

แต่ส่วนบุญกรรมที่ท่านได้ทำไว้ ก็ได้ส่งผลทำให้ท่านได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายทางด้านจับสลากได้เป็นรูปแรกเสมอ

ทั้งนี้ล้วนเกิดมาจากมูลเหตุที่ท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลมายาวนานแล้วตั้งความปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตชาตินั่นเอง

จบอัตชีวประวัติของท่านพระกุณฑธานเถระแต่เพียงเท่านี้ วันหน้าจะนำอัตชีวประวัติของพระนางปชาบดีโคตมีพระน้านางและแม่นมเลี้ยงของพระมหาโพธิสัตว์มาเล่าสู่กันฟัง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0RqdLgLTJeuoPxZgfiodn9psKGw3wdQioSWW9vfQTMS5CTQiCvGKdKP7aY3Nj1qvMl