วันนี้ เราท่านทั้งหลายมาหาอาหารใจ อาหารปัญญา เสพกันหน่อยดีกว่า 10มิ.ย.2565

0
12
วันนี้ เราท่านทั้งหลายมาหาอาหารใจ อาหารปัญญา เสพกันหน่อยดีกว่า
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
ธรรมคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมดา ธรรมดาคือธรรม
 
ทั้งธรรมชาติ ธรรมะ และธรรมดา เป็นสิ่งที่มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยังไม่มีใคร ผู้ใด ศาสนาใด ลัทธิไหน รู้จักคำว่า ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมะ กันเลย
 
ก็แล้วอะไรเหล่าที่ชื่อว่า ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมะ
 
เรื่องนี้ก็คงต้องไล่เรียงตั้งแต่
– กรรม คือการกระทำซึ่งมีทั้งดีและชั่ว
– ผลของกรรม คือ ผลที่เกิดจากการกระทำ
– อนิจจัง ไม่เที่ยง
– ทุกขัง เป็นทุกข์
– อนัตตา ไม่มีอยู่จริง (รวมเรียกได้อีกอย่างว่า ธรรมนิยาม ๕)
– วัฏฏะ ๓ อันได้แก่
๑. กิเลสวัฏฏะ คือ วงจรของกิเลส อันได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
๒. กรรมวัฏฏะ คือ วงจรของกรรมอันประกอบด้วย สังขาร แดนเกิด
๓. วิบากวัฏฏะ คือ วงจรของผลแห่งกรรมอันปรากฏกับวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
 
รวมเรียกว่า ไตรวัฏฏะ คือ การหมุนวน สืบต่อเนื่องโดยไม่หยุดจนกว่าจะมีวิชชาละตัณหา วางอุปาทาน หยุดทำกรรม จึงชื่อว่าหยุดการหมุนวนของไตรวัฏฏะได้
 
วันนี้นำเสนอธรรมะ คือ ธรรมชาติ ธรรมดา เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ วันหน้าจะรวบรวมมาให้ท่านได้เสพกันใหม่
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
Today, let us find food for our minds and thoughts.

June 10, 2022

Dharma is nature. Nature is Dharma. Normality is Dharma.

Nature, Dharma, and normality had originated before the Buddha’s
enlightenment. However, before the Buddha’s enlightenment, nobody, no religion, or no doctrine had known about nature, normality, and Dharma.

So, what are nature, normality, and Dharma?

This would include
– Karma or both good and bad actions
– Outcomes of Karma
– Impermanence
– The state of being subject to suffering
– Non-self (In brief, they are the five definitions of Dharma.)
– The three cycles comprising

1. The Cycle of Defilement which includes ignorance, desire, and attachment

2. The Cycle of Karma which includes mental formations or the origin

3. The Cycle of Consequence which occurs with consciousness, bodies, and minds, the six senses, mental impression, and feelings

These are called the Three Cycle, which is a continuous cycle until one has obtained the wisdom to abandon desire and attachment and stop doing Karma. Then, the Three Cycle stops.

This is what I want to share with you Dharma are nature and normality. I will share with you more.

Buddha Isara