สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์ 5พ.ค.2565

0
12

สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลูกรักเจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน ?

ตัวกูมาก กูจักทุกข์ยากมากขึ้นด้วย
ตัวกูมาก กูจักโง่มากลำบากมากด้วย
ตัวกูมาก กูจักยากจนมาก
ตัวกูมาก กูจักเป็นหนี้มากล้น
ตัวกูมาก กูจักขาดทุนมาก
ตัวกูมาก กูจักซึมเศร้ามาก
ตัวกูมาก กูจักผิดหวังมาก
ตัวกูมาก กูจักเศร้าเสียใจมาก
ตัวกูมาก กูจักมีเภทภัยมาก
ตัวกูมาก กูจักกลัวตายมากๆ
ตัวกูมาก กูจักรับกรรมได้มาก
ตัวกูมาก กูจักทรมานมากมาก
ตัวกูมาก กูจักพิรี้พิไรลำพันมากมาก
ตัวกูมาก กูจักตกเป็นทาสได้มากมากถึงมากๆ

หากไม่อยากรับผลดังกล่าวก็จงอย่ามีตัวกูเลยจงจงวางตัวกูเสีย

จงทิ้งตัวกูไป จงอย่าอาลัยในตัวกู

พุทธะอิสระ

——————————————–