อธิบายความเรื่องของปาฏิหาริย์ 19ม.ค.2565

0
19
อธิบายความเรื่องของปาฏิหาริย์

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ทุกศาสนาในโลกนี้ไม่ว่าจะในอดีต และปัจจุบันล้วนแต่อาศัยปาฏิหาริย์เป็นเครื่องจูงใจ ชวนเชื่อ ทำให้เกิดศรัทธา

ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธศาสนาก็มีปาฏิหาริย์

ซึ่งองค์พระบรมศาสดาทรงจักลำดับเอาไว้ ๓ ประการ คือ

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ คือ การแสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่น เหาะเหินเดินอากาศ หายตัว เป็นต้น
 

๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ การดักใจ ทายใจ ทำนายทายทัก และการทายอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของผู้อื่น


๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ได้แก่ การแสดงธรรมได้ตรงใจ ถูกใจผู้สดับฟัง จนยังให้ผู้ฟังเกิดปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม

ในปาฏิหาริย์ทั้ง ๓ นี้ องค์พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ว่าเป็นเครื่องยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรลุธรรม

เราท่านทั้งหลายจะเห็นว่า แม้ในพระพุทธศาสนา จะมีปาฏิหาริย์และพระสงฆ์สาวกหลายรูป จะเป็นผู้ได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศในทางอิทธิปาฏิหาริย์ เช่น

**************

พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นเลิศ กว่าภิกษุทั้งหลาย

ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ ไปยังภูมิของสัตว์นรก และไปโลกสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ได้ ท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในขุมต่าง ๆ และของเทพบุตรเทพธิดาที่ได้เสวยความสุขจากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกัน

ท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้น มาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้ทราบ ทำให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วลามกอันจะพาตนไปเสวยผลกรรมในนรก พากันสร้างบุญกุศล อันจะนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศไปให้แก่ญาติของตน เหล่าชนบางพวกที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็พากันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ทำให้พวกเดียรถีย์ทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสักการะ เป็นอยู่ลำบากอดอยากขึ้นเรื่อย ๆ

**************

แต่องค์พระบรมศาสดา ก็ทรงไม่สรรเสริญทั้งยังทรงตรัสเตือนภิกษุผู้แสดงปาฏิหาริย์ไว้ในหลายที่ เช่น

**************

ในสมัยพุทธกาล

เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งได้บาตรไม้จันทน์มา อยากทดลองว่ามีพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์จริงหรือไม่ จึงตั้งเสาลำไม้ไผ่สูงเท่าต้นตาล โดยเอาบาตรแขวนไว้บนยอดเสา ประกาศว่า ถ้าพระอรหันต์ทรงอภิญญามีจริงขอให้เหาะมาเอาบาตร ถ้าใครสามารถเหาะมาเอาบาตรได้ ข้าพเจ้าจะมอบตนเป็นศิษย์ ถ้าภายใน 7 วันไม่มีใครมาเอาบาตรได้ ข้าพเจ้าจะได้รู้เสียทีว่า ในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา
 

เหตุการณ์ผ่านไปถึงเช้าวันที่ 7 ก็ไม่มีใครเหาะไปเอาบาตร พระเถระสองรูปคือ พระโมคคัลลานะกับพระปิณโฑละภารัทวาชะ กำลังออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดในทำนองว่า ไม่มีพระอรหันต์ทรงอิทธิฤทธิ์จริง เศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์เหาะไปเอาบาตรภายใน 7 วัน นี่ก็มาถึงวันที่ 7 แล้ว ไม่มีพระอรหันต์ทรงอิทธิฤทธิ์แม้แต่องค์เดียว


พระโมคคัลลานะ ได้ยินหันมามอง พระปิณโฑละภารัทวาชะ แล้วกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ประชาชนกำลังดูหมิ่นว่าไม่มีพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ ท่านจงแสดงให้เขาเห็นเถิด พระปิณโฑละจึงขออนุญาตพระโมคคัลลานะ เข้าฌานแล้วก็เหาะไปเอาบาตรลงมาจากเสาไม้ไผ่นั้น

เศรษฐีเลื่อมใสในพระเถระ มอบตนเป็นศิษย์ท่าน ถ่ายอาหารบิณฑบาตท่านแล้ว อุ้มบาตรเดินตามหลังท่านกลับไปยังพระวิหาร ชาวบ้านทั้งหลายก็พากันห้อมล้อมพระเถระ เดินตามท่านไปวัด ส่งเสียงอื้ออึง

พระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงอื้ออึง จึงตรัสถามพระอานนท์ พระอานนท์กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุ
เป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระปิณโฑลภารทวาชะว่า เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง จริงหรือ

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ภารทวาชะ การกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์

เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่า มาตุคามแสดงของลับ เพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์

เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพ การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส …

ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์ รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฎ

**************

เช่นนี้การมีการแสดงปาฏิหาริย์นอกจากศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีลัทธิ ศาสนาต่างๆ พากันชูปาฏิหาริย์เป็นเครื่องจูงใจสร้างศรัทธา

ซึ่งจะแตกต่างจากศาสนาพุทธที่มุ่งเน้นการตรัสรู้ บรรลุธรรม พ้นทุกข์ เป็นเครื่องจูงใจให้คนศรัทธา

พุทธะอิสระ

——————————————–


Explanation on supernatural powers
January 19, 2022

Every religion in this world, both in the past and the present, relies on supernatural powers to motivate and persuade people’s faith. Buddhism also has supernatural stories.
The Buddha said about the three categories of supernatural power as follows.

1. Supernatural abilities such as flying and walking in the air, becoming invisible, etc.

2. Penetration of others’ minds and thought reading (telepathy), forecasting people’s past, present, and future

3. Ability to preach the Dharma according to each listener’s unique characteristics, till listener attains enlightenment

Among these three supernatural qualities, the Buddha praised only the ability to teach the Dharma according to each listener’s unique characteristics, because it enables listeners to attain enlightenment.

We are aware there are supernatural stories in Buddhism, and several arhats are admired for their supernatural powers, such as …

**************

The Chief Disciple of the Buddha, Venerable Maha Moggallana: After his ordainment and becoming an arhat, he was superior to other monks in his supernatural powers.

He could go to different states of hell and heaven. He met creatures in hell and deities in blissful heavenly states according to their merits committed while being human.

Venerable Maha Moggallana brought the messages of those creatures in hell and deities to their relatives. After learning the news, their relatives and those people refrained from sinful deeds leading to hell and did meritorious deeds leading to heaven. Their relatives also shared the merits to their dead relatives. Some people turned to believe in Buddhism. As a result, heretical teachers lost followers and lived in difficulty.

**************

Still, the Buddha did not praise supernatural power, but also warned monks who showed their supernatural power on several occasions such as…

**************

In the Buddhist era, a millionaire in the Rajagaha City received a sandalwood alms bowl. He wanted to know whether arhats with supernatural power really existed. So, he hung the alms bow from the top of a bamboo pole which was as high as a sugar palm. He announced that if there is any arhat with psychic powers, please fly to fetch down the alms bowl. Then, he would worship that person as his teacher. On the other hand, within seven days, if nobody could take it, I would know that no arhat with psychic powers existed in this world.

On the morning of the seventh day, no one had flown to take the alms bowl.
Venerable Maha Moggallana and Venerable Piṇḍola Bharadvaja were going into the Rajagaha City for alms and heard people say that there was no arhat with psychic powers. The millionaire had invited arhat with psychic power to fetch down the alms bowl within seven days. It was then the seventh day, but no arhat with psychic powers appeared.

Venerable Maha Moggallana heard that and turned to Venerable Piṇḍola Bharadvaja and said, “Friend Bharadvaja, people are thinking that arhats with psychic powers don’t exist. Go and fetch down the bowl. Please show them.” Then, Venerable Piṇḍola Bharadvaja asked for permission from Venerable Maha Moggallana to enter a state of serene contemplation attained by meditation, rose up to the sky, and took the bowl from the bamboo pole.

The millionaire was thrilled with faith and became Venerable Piṇḍola Bharadvaja’s disciple. So, he carried Venerable Piṇḍola Bharadvaja’s bowl and followed the Venerable back to the monastery. People followed right after Venerable Piṇḍola Bharadvaja, making a shrill noise, a great noise.

The Buddha heard the shrill noise, the great noise, asked Venerable Ananda.
Then, Venerable Ananda told the Buddha the story.

Then the Buddha, with regard to this incident, had the Saṅgha of monks convened. The Buddha questioned Venerable Piṇḍola Bharadvaja: “Is it true, as they say, Bharadvaja, that you fetched down the millionaire’s bowl?”

Venerable Piṇḍola Bharadvaja replied, “Yes, venerable sir.”

The Buddha rebuked him, “It’s not appropriate, Bharadvaja, not fitting for a contemplative, improper, and not to be done. How can you display a superior human state, a wonder of psychic power, to laypeople for the sake of a miserable wooden bowl?

Just as a woman might expose her sexual organ for the sake of a miserable wooden coin, so too have you displayed a superior human state, a wonder of psychic power, to laypeople for the sake of a miserable wooden bowl.”

Then, the Buddha announced to the Sangha that monks shall display psychic power to laypeople. Any monk who violates the rule means an ecclesiastical offense.

**************

Doctrines and religions have tried to showcase supernatural powers as means to build up faith among followers.

This is different from Buddhism which focuses on enlightenment and extinguishment of suffering as the main focus to build up faith among followers.

Buddha Isara