พฤติกรรม สะอาด ฉลาด สงบ ล้วนเกิดมาจากเหตุปัจจัย 11ม.ค.2565

0
7
พฤติกรรม สะอาด ฉลาด สงบ ล้วนเกิดมาจากเหตุปัจจัย
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
 
***********************************
 
ครั้งหนึ่ง ขณะที่อยู่สำนักพระพุทธเจ้า พอดีเหล่าชีเปลือยเดินผ่านมาใกล้ ๆ พระเจ้าปเสนทิโกศลประคองอัญชลีประกาศว่า ขอนมัสการพระคุณเจ้าทั้งหลาย แล้วหันมาทูลพระพุทธเจ้าว่า สมณะเหล่านั้นเป็นอรหันต์
 
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนสติว่า
 
“มหาบพิตรเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์
จะรู้ว่าใครมีศีลหรือไม่ ต้องอยู่ด้วยกันนานๆ
จะรู้ว่ามีความสะอาดหรือไม่ ด้วยการทำงาน
จะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่ ด้วยการสนทนา
จะรู้ว่ากำลังใจเข้มแข็งหรือไม่ ก็ต้องเมื่อตกอยู่ในอันตราย”
 
***********************************
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นของ ๔ อย่างว่าเป็นของเล็กน้อย” คือ
 
(๑) อย่าดูถูก ดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์
(๒) อย่าดูถูก ดูหมิ่นงูว่าตัวเล็ก
(๓) อย่าดูถูก ดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย
(๔) อย่าดูถูก ดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่มอยู่
 
ของ ๔ อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยไม่สำคัญ เพราะพระมหากษัตริย์แม้ยังทรงพระเยาว์ แต่ก็มีพระราชอำนาจมาก หากทรงพิโรธขึ้นอาจลงพระราชอาญาอย่างหนักได้
 
งูพิษแม้ตัวเล็กก็กัดคนให้ตายได้
 
ไฟเพียงเล็กน้อยก็อาจเผาบ้านเรือนผลาญชีวิตคนได้
 
พระภิกษุแม้ยังหนุ่ม แต่ก็เป็นผู้มีศีล ผู้ใดประทุษร้ายต่อภิกษุผู้มีศีล ผลแห่งกรรมชั่วย่อมแผดเผาผู้นั้น บุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติของผู้นั้นย่อมพินาศ
 
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งนัก และปฏิญาณตนเป็นอุบาสกของถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
***********************************
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

Clean, wise, and peaceful behaviors result from factors.

January 11, 2022

***********************************

While King Pasenadi was at the Buddha’s monastery, some nude ascetics walked
close by. King Pasenadi paid respect to them and said “Namaste, you revered
ascetics”. Then, the King told the Buddha that they were arhats.

The Buddha then warned the King, “Your Majesty, as a layman involved with
sensuality, how could you tell who is an arhat?”

To tell who adheres to precepts, you must stay with that person for a long period.
To tell who has clean behaviors, you may look at their works.
To tell one’s wisdom, you shall have a conversation with them.
To tell one’s mental strength, you shall see when they are in danger.”

***********************************

The Buddha said,“you shall not look down upon following four objects.”

1) Do not look down upon a young king.
2) Do not look down upon a small snake.
3) Do not look down upon little fire.
4) Do not look down a young monk.

You should not look down on them. Though a king is still young, he is powerful
and could sentence you to death.

Though a snake is small, it can bite men to death.
A little fire can burn houses and kill people.

Those who harm a virtuous young monk would receive horrible outcomes. Their
children, wives, and assets would be catastrophic.

After the Buddha’s speech, King Pasenadi said that the Buddha’s teaching was so clear. Then, the King vowed to become a disciple of the Buddha, His teaching, and
the monks. From then on, the King always adhered to the Buddhist principles.

***********************************

Buddha Isara