ถามมา ตอบไป 19ธ.ค.2564

0
10
ถามมา ตอบไป
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
ทำไมมนุษย์จึงต้องมีศีล?
 
ตอบ :
 
นอกจากสติปัญญา ความรู้ ความสามารถแล้ว ศีลถือเป็นเครื่องแสดงว่า มนุษย์นั้นดีกว่า ประเสริฐกว่าเดรัจฉาน
 
อีกทั้งศีลยังเป็นหลักปฏิบัติที่สามารถพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีใจสูง ใจประเสริฐ
 
แต่ถ้ามนุษย์ละเลยเรื่องศีล
 
ก็เท่ากับมนุษย์ปฏิเสธการพัฒนาให้ตนเป็นผู้มีจิตใจสูง ประเสริฐ เจริญทั้งกายทั้งใจ
 
เราท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เมื่อใดที่มนุษย์ละเลยต่อการปฏิบัติในศีล สังคมมนุษย์จึงวุ่นวาย ตกต่ำ ทั้งทางกาย ทางใจ ซึ่งจะมีที่ไปสุดท้าย คือ ทุคติภพนั้นเอง
 
เช่นนี้จึงถือว่า อุตสาห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วกลับทำให้เสียโอกาสที่จะพัฒนาจนลุถึงความประเสริฐขั้นสูงสุด
 
และศีลยังแปลว่า ปกติ ความมีชีวิตอยู่อย่างปกติ
 
สรุปคนไม่มีศีล คือคนผิดปกตินั้นเอง
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Question and Answer
December 19, 2021
 
Why must humans have precepts?
 
Answer :
Apart from wisdom, knowledge, and capability, precepts are indicators that human beings are better and nobler than animals.
 
Furthermore, precepts are codes of conduct that develop human beings to the perfect state with noble minds.
 
However, ignoring precepts means they refuse to become both physically and mentally
noble.
 
Whenever humans ignore to uphold precepts, human society will become chaotic and deteriorate, and their final destination is the realm of woe.
 
Thus, born as human beings, they, unfortunately, have lost an opportunity to develop themselves to the ultimate nobility.
 
Moreover, precepts also mean normal and normal living.
 
In brief, people without precepts are abnormal people.
 
Buddha Isara