ถามมา ตอบไป 8ธ.ค.2564

0
39
ถามมา ตอบไป
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
การที่เรามีศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่คนใกล้ชิดเราไม่ได้ศรัทธา เช่นนี้เราควรวางตัวอย่างไร?
 
ตอบ
 
เรื่องความศรัทธา ความเชื่อ เป็นเรื่องส่วนบุคคล คนอื่นจะมาบีบบังคับเราไม่ให้เชื่อ ไม่ให้ศรัทธา หรือให้เชื่อ ให้ศรัทธาไม่ได้ แม้เราก็ไม่ควรไปตำหนิ บีบบังคับให้ใครๆ ต้องศรัทธาเชื่อตามเรา
 
ส่วนคนอื่นเราจะตำหนิ ติด่าในสิ่งที่เราศรัทธาก็เป็นเรื่องของเขา หากเราอธิบายได้ ชี้แจ้งได้ แล้วเขายอมรับฟังก็ถือว่าจบ
 
แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับฟัง เราก็ควรวางเฉย ไม่ต้องไปตอบโต้
 
และก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงความโกธรเคืองใดๆ กับเขา อีกทั้งไม่ว่าจะศรัทธาหรือไม่ ก็ไม่ควรไปเหยียดหยาม ย่ำยี ต่อสิ่งที่คนอื่นศรัทธา
 
ถาม
 
เมื่อคนและสัตว์ตายไป มีอะไรติดตัวไปได้บ้าง?
 
ตอบ
 
คนและสัตว์เมื่อตายไป สิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้คือ ดีกับชั่ว กุศลกรรมและอกุศลกรรม โงง่และฉลาด
 
นอกจากสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้เลย
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
Question and answer
December 8, 2021
 
When we have faith in something, but our close people don’t. What should we do?
 
Answer :
 
Faith and belief are personal rights. No one can force us not to believe or have faith in something. Nobody can force us to believe in anything. Even us, we should neither blame nor force anybody to have faith like us.
 
If other people blame or criticize what we believe, it is their business. If we can explain and they agree to listen, that is it.
 
However, if they do not listen to us, we should neglect and not counteract them.
 
It is unnecessary to show our anger towards them. We also should not insult what other people believe in.
 
Question :
 
When humans and animals die, what can they take with them?
 
Answer :
 
When humans and animals die, they can only take goodness, badness, meritorious deeds, vicious deeds, foolishness, and wisdom.
 
Aside from these, they cannot take anything.
 
Buddha Isara