ได้เวลาที่ทุกคนควรทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้แล้ว 22พ.ย.2564

0
46
ได้เวลาที่ทุกคนควรทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้แล้ว
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖ บัญญัติไว้ว่า คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษา ดูแล และป้องกันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
แต่เวลานี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการหยาบช้า จาบจ้วง ด้อยค่า กัดกร่อน บ่อนทำลาย สถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
 
ลูกไทยทุกคนจึงควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาปกป้องด้วยการช่วยกันรวบรวมหลักฐานพฤติกรรมการกระทำความผิดของบุคคล หรือกลุ่มคนเหล่านั้นไปร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ให้ดำเนินการยับยั้งหรือจับกุม คุมขัง แก่ผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญและจาบจ้วงสถาบัน
 
ซึ่งพวกนี้มีพฤติกรรมละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖ และละเมิดกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ , ๑๑๓ , ๑๑๖ ดังที่มีพฤติกรรมปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชน ในวันและเวลาที่ปรากฏตามหลักฐาน ที่ยื่นให้เจ้าพนักงานสอบสวน
 
พฤติกรรมของบุคคลทั้งหมดและพวกได้กระทำการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาอยู่เป็นเนื่องนิจ
 
ซึ่งถ้าขืนปล่อยไว้อาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกและเสื่อมเสียต่อสถาบันหลักของชาติ อันจะยังให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ
 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทุกคนควรกระทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๖
 
ด้วยการนำหลักฐานการกระทำผิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ละเมิดต่อกฎหมายทุกมาตราในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญออกมาแจ้งความร้องทุกข์ แก่เจ้าพนักงาน เพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองและสถาบัน
 
วันนี้ตัวแทนของกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน จึงไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ แก่บุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่สถานีตำรวจพหลโยธิน และที่ สภอ.เมืองนครสวรรค์ และจะมีทยอยไปแจ้งความในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศสืบไป
 

พุทธะอิสระ

 

**************************************
**************************************

https://www.komchadluek.net/news/493663

—————————————

It is now time for everybody to commit their duties according to the Constitution.
November 22, 2021
 
Section 66 of the Constitution states that the Thai people must protect and uphold the Nation, religions, the King, and the democratic regime of government with the King as Head of State.
 
Nevertheless, some groups of people are violating, devaluing, and undermining the beloved monarchy of the Thai people.
 
Therefore, all Thais should come out to protect the monarchy by collecting pieces of evidence of their behaviors and reporting them to the police to inhibit, arrest, and imprison those who have violated the Constitution and the monarchy.
 
They violated Section 66 of the Constitution and Sections 112,113, and 116 of the Criminal Code by their actions on the dates and times shown in the pieces of evidence submitted to the police.
 
They have continuously violated the Constitution and the Criminal Code. If we let them continue, it will lead to national disharmony, the disgrace of a national institution, and peril to national security.
 
Because of the stated principles and causes, all Thais who love the nation, religions, and the King should conduct their duties, as prescribed by Section 66 of the Constitution, by collecting pieces of evidence of wrongdoing and reporting to the police. This helps stop the damage to the country and the monarchy.
 
Today, representatives of the Royalists Army have filed a petition against these people at the Phahonyothin Police Station and the Muang Nakhonsawan Provincial Police Station and will continuously report at other police stations nationwide.
 
Buddha Isara