ถามมา ตอบไป

0
2
ถามมา ตอบไป
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถาม:
ชีวิตของวัยรุ่นจะมีคุณค่า ควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ ?
ตอบ:
วัยรุ่นที่มีชีวิตอย่างมีคุณค่า ควรปฏิบัติดังนี้
๑. กตัญญูและเชื่อฟังพ่อแม่
๒. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจารีต ประเพณีอันดีงาม
๓. ขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง
๔. อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนว่าง่าย
๕. เลือกคบคนดี มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์
๖. ทำหน้าที่พลเมืองดีของแผ่นดิน
ถาม:
ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่นิยมที่จะบวช ?
ตอบ:
มีอยู่หลายสาเหตุ
๑. เพราะหมู่สงฆ์ ไม่ยังให้เกิดศรัทธา มีข่าวเสียหายอยู่บ่อยๆ
๒. เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ของการเข้ามาบวชเป็นพระ
๓. เพราะสภาพสังคมที่เน้นเรื่องหากิน หากาม หาชื่อเสียงเกียรติยศ จึงเห็นพระศาสนาเป็นปรปักษ์ต่อการแสวงหา
๔. เพราะไม่เคารพ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้มีคุณ จึงเห็นว่าการบวชให้พ่อแม่ เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ เสียเวลาทำมาหากิน
๕. เป็นสมาชิกของขบวนการสังคมไร้ศรัทธา เพราะอยากจะมีอิสระไม่ต้องปฏิบัติตามหลักของศีลธรรม ที่สอนกันในศาสนา
พุทธะอิสระ