สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

0
59
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
เพชรแท้ ไม่กลัวการเจียระไน
ทองแท้ ไม่กลัวการเผาไฟ
เหล็กแท้ ไม่กลัวการทุบตี
คนดีแท้ๆ ไม่กลัวการพิสูจน์ทราบ
ขอเพียงท่านทำดีเพื่อบ้านเมือง
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
แม้คนไม่เห็น แต่ฟ้าดินรับรู้ สวรรค์ประทานพร
ขอพรทั้งหลายใน ๓ โลก
ดลบันดาลให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
มีพลังกาย พลังใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา
และพลานุภาพแห่งสติทั้งปวง
จงอภิบาลบันดาลดล ปกป้องคุ้มครอง
ท่านทั้งหลายและครอบครัว
ให้แคล้วคลาดปลอดภัย
และพลันสำเร็จในทุกกิจกรรมที่ทำ
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร จงหายไปทันที
จงเป็นผู้มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีพละกำลังดี บารมีมากล้น
จงมีชัยชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์และลาภ โชค อำนาจ วาสนา ยศ จงเจริญ
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งคุณบิดา มารดาทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งครูอาจารย์ทั้งปวง
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอผูกความรักษา
ขอความสำเร็จกิจในพรทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่มหาชนทั่วหล้า
ในปีวัวธนูไฟนี้เทอญ
พุทธะอิสระ
————————————————–
Happy New Year 2021
Real diamond is not afraid of cutting.
Real gold is not afraid of the test of fire.
Real steel is not afraid of forging.
A truly good person is not afraid of proof.
If only you commit good deeds for our country.
For our nation, the religions, and the King.
Although human beings are not aware of it, the heaven knows and give you blessings.
I wish all the blessings in the three worlds (earth, heaven, and hell)
Will make you healthy
Will give you both physical and mental energy with full of wisdom
And power of consciousness
Will protect all of you and your families
To be safe and successful in all kinds of undertakings
All kinds of sufferings, grief, diseases, perils, misfortune, and evil will suddenly disappear.
I wish you longevity, good health, strength, and grandeur.
I wish you victory, success, riches, and lucky fortune.
Your luck, power, fortune, and prestige shall flourish.
By power of all Lord Buddhas
By power of all Dhamma
By power of all Bodhisattvas
By power of all monks
By power of all parents
By power of all teachers
All of us beg for your protection.
And please bless people all over the world successful accomplishments
In this year of the Fire Ox.
Buddha Isara