เป็นถึงครูอาจารย์ แต่ไม่รู้จักธรรมของสัตบุรุษ

0
9
ดูลีลาการเคลื่อนไหวของพวกจานปลวก ที่แสดงเจตนารมณ์ออกมาชัดเจน ว่าอยู่กันคนละข้างกับสถาบัน ซึ่งก็ไม่น่าจะแปลก
แต่ที่รับไม่ได้ก็คือ เอาความเกลียดชัง ไม่ชอบใจ ไปยัดใส่สมองเด็ก และประชาชน นี่สิรับไม่ได้
คงจะถึงเวลาแล้วที่คนไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ควรจักต้องมาทำความรู้จักหน้าตา ตัวตน และวีรกรรม บรรดาจานปลวกพวกนี้แบบสุภาพ สุภาพ
เช่นช่วยกันขุดคุ้ยพฤติกรรมของพวกจานปลวกแต่ละคน แต่ละสถาบัน ให้คนในสังคมได้รู้จัก และช่วยกันบอกให้พวกเขารู้ว่า
คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เขาอยากอยู่อย่างสงบสุข ไม่อยากให้ไอ้อีหน้าไหน หรือจานปลวกสถาบันใด มายุยงปลุกปั่น เสี้ยมสอน ให้คนไทยลูกไทย เกลียดชังบรรพบุรุษและสถาบันที่พวกเราเคารพ
และช่วยกันบอกให้พวกเขารับรู้ด้วยว่า
หากอยู่ในประเทศนี้แล้วยอมรับสถาบันไม่ได้ ลำบากใจ ที่จะอาศัยแผ่นดินนี้
ก็เก็บเสื้อผ้า ย้ายไปอยู่สหรัฐ หรือยุโรปก็ได้ เผื่อจะสบายกว่าอยู่ในไทย
เป็นถึงครูบาอาจารย์ แต่กลับคิดไม่ได้ว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษแก่บ้านเมือง
หากแยกดี แยกชั่ว ประโยชน์และมิใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็ออกไปหาอาชีพใหม่ทำเถิด
หากไม่เปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เช่นนั้น วันที่ ๓๐ มี.ค. นี้คงต้องจัด
สัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย
ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท
ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล
พุทธะอิสระ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
***************************************************
255 อาจารย์ แถลงหน้าเรือนจำ เรียกร้องคืนสิทธิประกันตัว 4 แกนนำราษฎร
————————————————–
Being teachers and lecturers, they do not possess virtues of gentlemen.
March 30, 2021
Seeing movements of “termite” lecturers who evidently showed their rivalry with the monarchy, I felt not surprised.
But I could not accept their feeding hatred and dislike into children and people’s minds. This is unacceptable.
This is probably time for Thai royalists to politely get to know their faces, their characters, and their past actions.
For example, let us dig out behaviors of each termite lecturer in each institution so that people in the society know them.
We should make them aware that majority people of this country want to live peacefully. No one wants anybody or any termite lecturer from any university to instigate, arouse, and teach young Thais to hate their ancestors and esteemed royal institution.
And we should let them know that if they cannot accept the monarchy and feel uncomfortable to live in this country, they should pack their belongings and move to the United States or Europe. Perhaps, they will feel more comfortable than living in Thailand.
They are teachers and lecturers, but they cannot figure out what are beneficial and what are harmful for the country.
If they cannot differentiate between good and bad, between useful and useless, please seek a new profession.
In case they do not change their ideas and behaviors, on March 30, we may have to do something.
Seven virtues of a gentleman consist of :
Knowing the cause
Knowing the consequence
Knowing oneself
Knowing how to be temperate
Knowing the proper time
Knowing the assembly and the society
Knowing the different individuals
Buddha Isara
***************************************************
255 lecturers announced in front of the prison to request the court to return the right to bail during prosecution to four Khana Ratsadon protest leaders.