ความรอบรู้ศิลปะ

0
36
อธิบายคำว่ารอบรู้ศิลปะ หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ที่จะประดิษฐ์การงาน ภาระหน้าที่ และการกระทำภารกิจต่างๆ อย่างเป็นผู้มีศิลปะ
ฉะนั้นคำว่า ศิลปะ จึงหมายถึง ความมีเสน่ห์ ชวนมอง เชื้อเชิญให้ผู้อื่นมาทัศนา และเป็นที่ชื่นชอบของชนทั้งหลาย
การทำงานใดๆ ทำภารกิจใดๆ จะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อย หากกระทำด้วยสติปัญญา ชาญฉลาด ไม่บกพร่อง ไม่ผิดพลาด
การงานนั้นๆ ภารกิจนั้นๆ ก็ได้ชื่อว่า มีศิลปะเช่นกัน
โดยมีหลักเป็นองค์ประกอบของศิลปะอยู่ ๖ ประการคือ
๑. ต้องทำการงานและภารกิจต่างๆ ด้วยความสุขุม ปราณีต อย่างใคร่ครวญด้วยสติปัญญา
๒. ต้องทำสิ่งที่ไร้คุณค่า ให้ทรงคุณค่า ทำสิ่งที่มีคุณค่า ให้ทรงคุณค่ายิ่งกว่า
๓. ต้องทำด้วยความคิด ริเริ่มสร้างสรรด้วยสติปัญญา ของตนเองมิใช้ไปลอกเลียนแบบผู้อื่น
๔. ทำแล้วต้องไม่สร้างตัณหา และปัญหาแก่ผู้อื่น
๕. ทำการงานและภารกิจใดๆ ก็ตาม จะต้องปลูกฝังความสงบ ระงับ แก่ชนทั้งหลาย
๖. ทำการงานหรือภารกิจใดๆ ก็ตาม จะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชนทั้งหลาย
และหากต้องการจะฝึกฝนตนให้เป็นคนมีศิลปะ ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
๑. รู้จักสังเกตุ แสวงหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว
๒. ต้องทำความระลึกรู้อยู่เสมอว่า งานทุกชนิดไม่ว่าจะยากหรือง่าย ใหญ่หรือเล็ก สูงส่งหรือต่ำต่อย ล้วนแต่มีคุณค่า คุณภาพ และก่อให้เกิดคุณธรรมในงานนั้นๆ ได้เสมอ
๓. ทำงานทุกอย่าง อย่างจดจ่อ จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจ
๔. ทำงานทุกอย่างให้ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
๕. พยายามขวนขวาย แสวงหาวิธีอันเลิศในการทำการงาน แล้วผลที่ประเสริฐจักเกิดตามมาเอง
๖. องค์ประกอบสำคัญของการทำงานคือ กาย+ใจ+สติ+ปัญญา+ความเพียร+ความอดทน
อานิสงส์ของผู้มีศิลปะมี ๖ ประการ คือ
๑. สง่า งดงาม โดดเด่น ในท่ามกลางหมู่ชน
๒. พึ่งตนเองได้เสมอ และยังพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ด้วย
๓. มีไหวพริบปฏิภาณอยู่ตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย
๔. เป็นคนมั่นคง มั่งคั่ง บริบูรณ์ในการดำรงค์ชีวิต
๕. เจริญทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า
๖. มีกายและจิตใจ ตั้งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาให้ได้ถึงขั้นสูงสุด
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
————————————————–
Omniscience of arts
June 7, 2021
Omniscience of arts means one’s cleverness to skillfully and artistically perform one’s works and duties.
Therefore, the term “arts” means charm which means attractive and well-liked by a lot of people.
When work or mission, whether big or small, is undertaken with wisdom, it won’t have any fault or mistake. Then, that piece of work or mission can also be called artistic.
There are six characteristics of arts.
1. One must discreetly complete any task and mission with one’s wisdom
2. One must turn a useless object into a valuable object and turn a valuable object into a more precious object.
3. One must do it with one’s own creativity and wisdom, without copying anybody.
4. That work must not cause any desire or problem for other people.
5. When one conducts any work or mission, one must cultivate peace in people’s minds.
6. When one conducts any work or mission, the result must yield highest benefits to people.
To practice oneself to become an artistic person, one must behave as follows.
1. One must observe to find distinctive features of surrounding objects.
2. One must always realize that all kinds of works, whether hard or easy, big or small, gracious or humble, are all valuable and would always result in morality in that work.
3. Pay attention to every work
4. Pay attention to all work details to prevent mistake
5. Try to find the best way to work. Then, the great outcome will happen.
6. Major factors of work are body, mind, consciousness, wisdom, perseverance, and patience
Six benefits from being an artistic person.
1. Being elegant, gracious, outstanding among people
2. Being always self-reliant and dependable for other people
3. Always having tactful and sharp mind
4. Have stability and wealth in life
5. Being prosperous both in this and next life
6. Being physically and mentally firm and ready for self-development till ultimatum
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara