แล้วจะเอาอย่างไรล่ะหลวงพี่

0
3
เห็นภาพข่าวพระหนุ่ม เณรน้อย ดูท่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และคณาจารย์ แจมด้วยกลุ่มของทุมมังกุ ที่เสียประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมาย
การออกมาเรียกร้องให้ยุบสำนักพุทธกับมหาเถรสมาคม เนื่องจากกรณีมีคำสั่งห้ามไม่ให้พวกทุมมังกุ กลับมาห่มผ้าเหลือง
หลายเรื่องที่ฉ้อฉล ขมุกขมัว ดำมืด มีพฤติกรรมที่ทำให้สังคมคลางแคลงสงสัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของกรรมการมหาเถรบางรูป หรือกระบวนการระงับอธิกรณ์ตามหลักพระวินัยกรรม ที่มหาเถรไม่เคยทำให้สังคมพุทธได้เห็น ว่ามหาเถรกระทำการปกครองตามหลักพระธรรมวินัยให้เป็นแบบอย่าง
อีกทั้งพฤติกรรมเล่นพรรคเล่นพวก ก็ยังมีอยู่ในกรรมการมหาเถรบางรูป
และแม้แต่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธเองก็ยังเล่นพรรคเล่นพวก และคอยรับใช้กรรมการมหาเถรผู้มีอำนาจ มีเงิน อย่างชนิดที่ใช่ขอรับท่าน ดีขอรับพระเดชพระคุณ ถูกต้องขอรับ นิยมขอรับพระคุณเจ้า
แทนที่จะทำงานตามอำนาจหน้าที่ กลับคอยแต่จะเดินตามถือย่าม ถือกระโถน
เลยไม่สนปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์
พุทธะอิสระ เห็นด้วยกับการปฏิรูปองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ที่เปรียบเหมือนกับบ้านหลังหนึ่ง ถ้าบันไดผุ ก็ควรเปลี่ยนบันได หลังคารั่วก็ควรเปลี่ยนหลังคา ประตูหลุดก็ควรเปลี่ยนประตู
แต่ไม่ใช่ทุบทิ้งทั้งหลัง เพื่อกำจัดจิ้งจก ตุ๊กแกที่ตนไม่ชอบแบบนี้ พุทธะอิสระ ไม่ทำ
และจะไม่ชอบเอามากๆ ถ้าจะเปลี่ยนองค์กรปกครองสงฆ์ เพื่อสนองตัณหาของพวกทุมมังกุ หรือพวกทำผิดธรรมวินัย ผิดกฎหมาย

แต่หากปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้อง มั่นคง เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย เช่นนี้ พุทธะอิสระ ยอมทุ่ม

พุทธะอิสระ
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
***************************************************
ไม่อยากให้‘เขียนด้วยมือ’ (แต่)ลบด้วยเท้า
————————————————–
So, what exactly do you want, Luang Pi?
(Luang Pi is used for calling a monk who is slightly older than the speaker.)
April 27, 2021
I have seen the news about young monks and novices who seem to be students of a Buddhist university and their teachers, as well as the group of shameless monks who have lost their advantage after legal enforcement.
They are calling for a dissolution of the Supreme Sangha Council because of having forbidden a group of shameless monks from returning to monkhood.
They mentioned about some corrupted, opaque, and dark issues and behaviors which have made the society doubtful. Whether personal behaviors of some members of the Supreme Sangha Council or procedure of settling disputes according to monastic code, which the Supreme Sangha Council has never shown themselves as a model of ruling in compliance with the code of monastic rule.
In addition, some members of the Supreme Sangha Council play favoritism.
And even some officials of the National Office of Buddhism also play favoritism. Some officials serve powerful and rich members of the Supreme Sangha Council by saying yes sir, good sir, that is correct sir.
Instead of performing their duties, they keep walking after senior monks and carrying monk shoulder bags and spittoons for them.
That is why they ignore problems within monastic society.
Buddha Isara agrees with Buddhist monks order reform, which is similar to a house. If the staircase is decayed, we should have a new staircase. If the roof is leaky, we should change the roof. If the door is loose, we should have a new door.
But it will not be demolition of the whole house to get rid of lizards or geckos that one dislike. I will not do such thing.
I would totally disagree to change monastic governing body to satisfy desires of shameless monks who have violated the code of monastic rules and laws.
However, the change and improvement are for righteousness, stability, and preservation of the code of monastic rules, I would devote myself.
Buddha Isara
***************************************************
I don’t want to “write with hands” (but) erase with feet.