อุกาสะ วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง ปัจจุปปันนัง เมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต

0
100
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า ทั้งมีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต
กรรมอันน่าติเตียนใดๆ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกิน ก้าวก่าย ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
ที่รู้ก็ดี มิได้รู้ก็ดี ตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี
ต่อองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่มีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออภิวาทวันทา อโหสิกรรมที่ได้สบประมาท พลาดพลั้ง ล่วงเกิน กระทำด้วยอำนาจ โลภะคติ โมหะคติ โทสะคติ และมายาคติใดๆ
ขอองค์พระพุทธ ทรงโปรดเมตตา อโหสิกรรม ให้แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เทอญ
วิสาขบูชาปีนี้ แม้พวกเราชาวพุทธจะไม่สามารถไปทำกิจกรรมรวมกลุ่มพุทธบูชาใดๆ ภายในวัดได้
ด้วยเพราะข้อจำกัดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด
แต่เราท่านทั้งหลายก็สามารถรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญมนต์ เจริญภาวนา กันในบ้านได้
เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ทั้งต่อตนและคนรอบข้าง
ชาวพุทธทั้งหลาย ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน
พวกเราต้องก้าวผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปให้ได้ ช่วยกันดูแลตนเอง ดูแลผู้อื่น ให้รอดไปด้วยกัน

เจริญธรรม เจริญสุข พ้นทุกข์ภัย ทุกคนนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

————————————————–
May 26, 2021
All of us would like to worship benevolence of all the Lord Buddhas both in the past, at present, and in the future.
Any culpable deeds that we have offended by our action, speech, or thought, whether knowingly or unknowing, whether intentionally or intentionally towards the Lord Buddhas in the past, at present, or in the future.
All of us would like to worship and apologize for our careless mistake and violation due to our greed, ignorance, anger, and illusion.
We would like to beg for forgiveness from Lord Buddhas now.
On Visakha Bucha Day this year, although Buddhists like us cannot conduct any Buddhist activities in temples due to limitation of COVID-19 prevention control measure, we can observe the precepts, practice the dharma, and pray at home for convenience and safety of ourselves and surrounding people.
We must overcome this situation and take care of ourselves and others to survive together.
I wish all of you prosper in the dharma and happiness, as well as survive from danger.
Buddha Isara