สืบเนื่อง เรื่องจากคลับเฮ้าส์

0
7
กรณีนายสมศักดิ์ เจียม และนางอมรัตน์ พร้อมพวกกระทำการจาบจ้วงสถาบันมาเป็นระยะ
คนลักษณะเช่นนี้ สภาพจิตของพวกเขาเป็นลักษณะอย่างไร
อธิบายขยายความ คงต้องยกเอาปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงสอนไว้ก่อนจะปรินิพพานว่า
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด
ด้วยหลักคิดดังกล่าว เราก็นำมาลองพิจารณาดูซิว่า คนพวกนี้เคยทำประโยชน์อะไร ให้แก่ท่านทั้งหลายบ้าง
อย่าว่าแต่ให้ประโยชน์ท่านทั้งหลายเลย แม้แต่ประโยชน์ของตนเอง ก็ยังไม่รู้จักคิดจะให้
วันๆ เอาแต่เจ้าคิด เจ้าแค้น ผูกอาฆาต พยาบาท จองเวร ดังไฟสุมขอน
สร้างเวร สร้างอกุศลกรรมให้แก่ตน และคนที่ตนเกลียดชังอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน
มีจิตที่รุ่มร้อน ย้ำทำ ย้ำคิด ไปด้วยความเกลียดชัง
วันๆ ไม่คิดจะทำอะไร เอาแต่ขวนขวายหาวิธีที่จะทำร้าย ทำลายสถาบันและผู้เห็นต่าง แม้แต่องค์พ่อหลวง ร.๙ คนพวกนี้ก็ไม่เว้น
เมื่อมีชีวิตอยู่ แล้วมัวเมาประมาท ไม่แม้แต่จะทำประโยชน์ อันแท้จริงให้แก่ตน และก็ไม่แม้แต่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น ชีวิตแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกปรสิตที่คอยจะเกาะกินอาศัยกลุ่มทุน ที่จ้างให้ทำลายสถาบัน
ประเทศนี้ ในมุมมองของพวกล่าอาณานิคม มองสถาบันคือชาติ ชาติก็คือสถาบัน
หากสามารถทำลายสถาบันลงได้ นั่นก็เท่ากับทำลายความเป็นปึกแผ่น มั่นคงของชาตินี้ได้

เหล่านี้แหละคือ เหตุผลที่คนพวกนี้พยายามชอนไช บ่อนทำลายชาติ เพื่อให้ต่างชาติเข้ามายึดครองแผ่นดินนี้ได้โดยง่ายดาย

พุทธะอิสระ
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
————————————————–

A story from Clubhose
May 22, 2021
Mr. “Somsak Jiam” and Mrs. Amornrat and their group has continuously defamed the monarchy.
What kind of their mental states of such kind of people?
Perhaps, I have to raise the last teaching of the Lord Buddha before his nirvana (death),
“Bhikkus (monks), all things which have been made up by pre-existing causes, are naturally destined to deterioration.
All of you should completely conduct meritorious deeds for the benefits of yourselves and others, with carefulness.”
Based on such conceptual thought, let us consider whether these people have ever done any beneficial thing for all of you.
Let alone your benefits, even their own benefits, they have never done.
Each day, they are just vindictive like fire that burns the timber which is hard to be extinguished.
They continuously caused hatred and bad deeds for themselves and people they hate.
Their minds are frustrated and obsessed with hatred.
Each day, they don’t think of doing anything else, except trying to harm and destroy the monarchy and people of different views, even the beloved King Rama IX.
Since they live careless lives and don’t think of doing any beneficial deeds for themselves and other people. Living such life is not different from parasites that live on financial sponsors who have hired them to destroy the monarchy.
From the perspective of colonists, they view the monarchy as nation, and nation is monarchy.
Once they can destroy the monarchy, they can destroy stability of this country.
This is the reason why these people have tried to undermine the country so that foreigners can easily seize this country.
Buddha Isara