ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

0
199

บทความ

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

 

พระปัจฉิมโอวาท ในการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรับเสด็จทูลเชิญเสด็จจากฉัน เพื่อทรงกล่าวเปิดงานพิธีอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๒ ซึ่งมีพระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม ๒๓๐ รูป ใช้เวลาในการอบรม ๑๕ วัน ๑๕ คืน

 

หลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว ฉันได้กราบทูลเชิญเสด็จปิดการอบรม และแจกใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง ๒๓๐ รูป

 

เมื่อทรงประทานวุฒิบัตรแล้ว ทรงให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก ท่านทั้งหลาย เมื่อเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จักทำได้

 

วันนี้พวกท่านทั้งหลาย เลือกที่จะทำวิปัสสนา เพื่อให้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์กายทุกข์ใจ และกำจัดเหตุที่ทุกข์เกิดทั้งปวง ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

เมื่อเรียนแล้ว รู้แล้ว ต้องขวนขวายเพียรพยายามที่จักประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง จนเป็นมรรคเป็นผล พาตนพ้นจากทุกข์ได้

 

ท่านทั้งหลาย จงเตือนจิตของตนอยู่เนืองนิตย์ว่า ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก หากสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ สุดขีดความสามารถของการมีชีวิต

 

เช่นนี้นับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้ว

 

พุทธะอิสระ