น้อมส่งเสด็จ ดวงพระวิญญาณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0
146

บทความ

น้อมส่งเสด็จ ดวงพระวิญญาณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

น้อมส่งเสด็จ ดวงพระวิญญาณ  (4)

 

ข้าพระบาท พุทธะอิสระ หลวงปู่หนุ่มของฝ่าพระบาท ขอน้อมถวายพระกุศลบุญบารมี และคุณงามความดีบารมีทั้งหลาย ที่ข้าพระบาทได้สั่งสมอบรมมาทุกภพทุกชาติ ทูลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งวัดบวรฯ พระองค์นั้น

 
ข้าพระบาทจักจดจำน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอน ที่ฝ่าพระบาทประทานให้ข้าพระบาท คือความซื่อตรง

 

ซื่อตรงต่อ ตัวเอง
ซื่อตรงต่อ หน้าที่
ซื่อตรงต่อ พระธรรมวินัย
ซื่อตรงต่อ สังคม
ซื่อตรงต่อ ชาติบ้านเมือง

 

อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบ แห่งความกตัญญูแก่แผ่นดิน กตัญญูต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ทรงตรัสเน้นย้ำต่อข้าพระบาทอยู่บ่อยครั้งว่า

 

หากไม่มีชาติ ก็ไม่มีศาสนา

 
หากไม่มีพระมหากษัตริย์ แล้วชาติไทยจะมาจากไหน

 
และชาตินี้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา สังคมไทยคงไม่สงบสุขอยู่ได้ถึงวันนี้

 

ฝ่าพระบาท ทรงเป็นผู้มากด้วยความกตัญญู และจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยคุณธรรม ความซื่อตรง ความกตัญญู และความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่พระองค์ทรงมี ส่งผลให้ฝ่าพระบาท ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในสมณะธรรม อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ตลอดเวลาที่ข้าพระบาท ได้สัมผัสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์

 

ช่างเป็นความประทับใจ และเป็นต้นแบบอันงดงาม ที่ข้าพระบาทจักจดจำน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ตราบจนชีวิตจะหาไม่

 

ขอดวงพระวิญญาณของฝ่าพระบาท ทรงเสด็จสู่วิมุตติธรรมอันเลิศสูงสุดนั้นเทอญ

 

จากใจหลวงปู่หนุ่มของฝ่าพระบาท

 

พุทธะอิสระ