ปฏิปทา คือ หลักการปฏิบัติ พัฒนาตนให้ลุถึงคุณธรรมสูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ควรจะทำให้ได้ (ตอนที่ 1) 25ก.พ.2565

0
20
ปฏิปทา คือ หลักการปฏิบัติ พัฒนาตนให้ลุถึงคุณธรรมสูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ควรจะทำให้ได้ (ตอนที่ ๑)
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
– ผู้มีราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำ จนสร้างความยุ่งยากให้เกิดสารพัดปัญหาแก่ชีวิต
 
หากต้องการกำจัดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดของชีวิต ต้องเจริญกรรมฐานดังนี้
   ราคะ แก้ด้วย อสุภกรรมฐาน และกายคตานุสติ
   โทสะ แก้ด้วย การเจริญเมตตาพรหมวิหารและกสิณ ๔
   โมหะ แก้ด้วย การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน และควรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
 
แต่ด้วยอำนาจพลังของราคะ โทสะ โมหะ อันแก่กล้าที่ครอบงำจิตสันดาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของมนุษย์ที่ต้องการหลุดพ้น จึงต้องเพียรพยายามอย่างยิ่ง ทำให้บังเกิดความยากลำบากอย่างยิ่ง
 
และใช้เวลาอันเนิ่นนานมากมายอย่างยิ่ง กว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้น เช่นนี้จึงชื่อว่า ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
 
ปฎิบัติอย่างยากลำบาก จึงจะบรรลุธรรมได้อย่างล่าช้า
 
– อีกจำพวกหนึ่ง ผู้มีราคะ โทสะ โมหะ เข้าครอบงำอย่างท่วมท้นจนต้องเสวยความทุกข์ โทมนัส อย่างแสนสาหัสเช่นนี้
 
หากต้องการหลุดพ้นจากเภทภัยแห่งความทุกข์ โทมนัสนั้นๆ ต้องเจริญอสุภกรรมฐาน คือ พิจารณาให้เห็นอสุภะ ซากศพ เป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่อง เนืองๆ
 
และต้องปฏิบัติด้วยพละกำลังของความศรัทธา ขยันหมั่นเพียร มีสติตื่นรู้ถึงคุณแห่งซากศพ ที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลา แล้วใช้ปัญญาพิจารณาเอาซากอสุภะมาคอยทำลาย ราคะ โทสะ โมหะ อันเป็นสาเหตุของทุกข์ โทมนัส
 
(หากไม่สะดวกในการพิจารณาซากศพ ก็สามารถพิจารณาปฏิกูล สัญญาความไม่สะอาดในกายตน และผู้อื่นเป็นอารมณ์ก็ได้)
 
ทำอยู่เช่นนี้จนสามารถหลุดพ้นจากการครอบงำของราคะ โทสะ โมหะ เสียได้ เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
 
ปฏิบัติลำบากแต่หลุดพ้นได้เร็ว
 
วันนี้ขอนำเสนอปฏิปทา ทั้งสองพอแค่นี้ วันหน้าจะนำมาเสนอในข้อต่อๆ ไป
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

 

Modes of practice are means to reach the highest virtue, attainable by a human being (Part I)
February 25, 2022
 
Lust, anger, and delusion dominate people and have caused them various problems in life. If these people wish to get rid of emotions in order to attain the highest virtue, they must practice following methods of contemplation.
 
Lust can be diminished by the contemplation of corpses at different stages of decay and contemplation of anatomy.
 
Practicing loving-kindness, the Four Divine States of mind, and the method of inducing concentration by gazing at any of the four objects (earth, water, fire, air), will expel anger.
 
Delusion will disappear after practicing mindfulness on breathing and introspection.
 
The strong power of Lust, anger, and delusion dominating people’s minds is an obstacle for the development of people who wish to attain liberalization.
Therefore, they must put tremendous effort and it will cause them difficulty. It will take a very long time for them to attain enlightenment. This mode of practice is called “painful progress with slow insight”.
 
– Another group of people overwhelmed with lust, anger, and delusion, have to suffer so much. If they wish to be relieved from such suffering, they must keep contemplating corpses at different stages of decay.
 
Owing to the power of faith, perseverance, consciousness, and concentration on corpses all the time, their wisdom will destroy lust, anger, and delusion which are the causes of suffering.
 
(If it’s not convenient to contemplate on corpses, they may contemplate filth and sewage of the bodies of their own or others’.)
 
Their continuous practice would liberalize them from lust, anger, and delusion.
This mode of practice is called “painful progress with quick insight”.
 
Today, I would like to tell you first about these two modes of practice, and I will present you with other modes of practice later.
 
Buddha Isara