คุณแห่งทาน 8ก.พ.2565

0
6
คุณแห่งทาน
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
– การให้ การบริจาค การแบ่งปัน การเสียสละ ย่อมสามารถลดความเห็นแก่ตัว ที่มีอยู่ในตัวตนทุกคนได้
 
– การให้ทานยังทำให้ลดความยึดมั่น ทั้งภายในตัวและนอกตัวลงได้
 
– การให้ทานอย่างต่อเนื่องเนืองนิตย์จะทำให้จิตใจอ่อนโยน งดงาม
 
– การให้ การบริจาค การแบ่งปัน ยังเป็นที่รักของผู้รับ หมู่มนุษย์ และเทวดา มารพรหมย่อมรักใคร่
 
– การให้ทานถือเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้แก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้า
 
– ผู้ให้ทานย่อมเป็นบุคคลที่พึ่งปรารถนาของผู้อื่น
 
– ผู้ให้ทานย่อมมีเกียรติคุณขจรไกล
 
– ผู้ให้ทานอยู่เนืองนิตย์ยอมอาจหาญในยามเข้าสู่สังคม
 
– ผู้ให้ทานอยู่เนืองนิตย์สุคติภพย่อมตกเป็นของท่าน
 
ลูกรักบุคคลผู้ที่มีปกติของจิตที่คิดจะให้ย่อมเป็นอิสระต่อสิ่งร้อยรัดทั้งปวง
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–

Virtues of donation
February 8, 2022
 
-Giving, donation, sharing, and sacrifice reduce selfishness existing in everybody.
 
-Donation reduces attachments to oneself and external objects.
 
-Continuous donations bring about gentle and beautiful hearts.
 
-Persons who give, donate, and share are beloved by receivers. Both humans and deities adore givers.
 
-Giving is means to accumulate one’s assets for both this and next lives.
 
-Givers are desirable for others.
 
-Givers are graciously reputable.
 
-Those, who continuously give, socialize with confidence.
 
-Those, who constantly give, will be born in blissful states after their death.
 
My dearest children, those with giving minds, are free from any entanglement.
 
Buddha Isara