ถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ครบ ๑๕๐ วัน

0
922

ครบ ๑๕๐ วัน หาคำบาลีมาด้วย ณ ที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ลูกไทยหลานไทยผู้มีหัวใจจงรักภักดี ได้พากันมาร่วมสวดมาติกาบังสุกุล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัครราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย

ครบ ๑๕๐ วันแล้วที่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งได้เสด็จจากพวกเราไปโดยมิมีวันกลับ

ลูกไทยคนนี้ขอน้อมนำคุณงามความดีที่พ่อทรงสอนเอาไว้มาดำเนินชีวิต และอุทิศประโยชน์สุข เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ดังที่องค์พ่อหลวงทรงทำให้ลูกไทยได้ดูมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งทุกๆ พระองค์

ขอผลบุญคุณงามความดีทั้งหลายที่ลูกไทยหลานไทยทุกคนได้กระทำบำเพ็ญมาในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัย ส่งผลให้ ดวงพระวิญญาณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับรู้ด้วยพระญาณ ทรงอนุโมทนา เพื่อความผาสุกวัฒนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

การไปสวดมาติกาบังสุกุลในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจำนวน ๒๑๒,๒๓๑ บาท

ได้สั่งให้มูลนิธินำไปมอบให้มูลนิธิศิริราชพยาบาล โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยนวมินทรบพิตร ๘๔ พระพรรษา ที่องค์พ่อหลวงทรงมีพระดำริให้สร้าง อีกส่วนหนึ่งให้จัดซื้อเครื่องแพทย์

แบ่งบุญให้พวกคุณๆ ทั้งหลายด้วยนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ