ลูกรัก เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

0
20

ลูกรัก เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อเราท่านทั้งหลายทั้งหลายเริ่มเจริญภาวนา

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำและปฏิเสธมิได้คือ กายรวมใจ พยายามทำให้กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งใจให้ได้อย่างมั่นคง

นี่เป็นรากฐานของกรรมฐานทั้งปวง

กรรมฐานทั้งปวงล้วนเริ่มมาจากมีกายรวมใจ และเมื่อกายรวมใจแล้ว ต้องเริ่มพิจารณาทำความเห็นให้ตรง ถูกต้องตามความเป็นจริง

ที่เรียกว่า สัมมาทิฐิ คือ การทำความเห็นให้ตรง ถูกต้องตามความเป็นจริงนี้เท่านั้น จึงจักชื่อว่า เจริญกรรมฐาน หรือ กรรมฐานที่ทำแล้วนำพาให้เจริญ

หากทำกรรมฐานแล้วไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดที่เป็นสัมมาทิฐิ

กรรมฐานนั้นก็มิใช่กรรมฐานในวิถีแห่งมรรคาปฏิปทา มิอาจนำไปสู่ความรุ่งเรืองเจริญใดๆ ได้

อาจกลายเป็นกรรมฐานของพวกพราหมณ์ นักบวชนอกหลักธรรม นอกวินัย ซึ่งกรรมฐานชนิดนี้เขาทำกันมาก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเสียอีก

สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า

อัปปมาณัง หิตัง จิตตัง ปริปุณณัง สุภาวิตัง

ยัง ปะมาณัง กตัง กัมมัง นะ ตัง ตัตราวะสิสสะติ

จิตที่เกื้อกูล อบรมด้วยธรรมอันถูกตรง บริบูรณ์ดีแล้ว จึงจักเป็นจิตที่หาที่สุด ประมาณมิได้

กรรมใดๆ ที่ได้เคยกระทำมาแล้วตากาลก่อน กรรมนั้นๆ จักมิอาจมาครอบงำจิตนั้นได้

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid032xi3KNEToV8togbA8oxQLU33qgfZDTT8JJT7fxCHvhj259tqTVASSHcLP7cHkuSzl