ระวังพวกแนวร่วม พวกพรรคร่วม ลองอ่านบทความตรงนี้ก่อนดีไหม

0
82

ระวังพวกแนวร่วม พวกพรรคร่วม ลองอ่านบทความตรงนี้ก่อนดีไหม
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

****************************************

พฤติการณ์นี้เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์

ศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่องคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ ที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่ (กลุ่มบุคคลและองค์กรเครือข่าย) เสนอข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติ

ศาลรัฐธรรมนูญโปรดมีคำสั่งให้ (กลุ่มบุคคลและองค์กรเครือข่ายเหล่านั้นเลิกกระทำการอันจะกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นการหยุดยั้งมิให้เกิดการรุกลามจนเป็นอันตรายแก่สถาบันหลักของชาติ)

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔๕ มีความปรากฎดังนี้

“การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเรียกร้องเพื่อให้มีการ…ยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้ใดล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันนำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่เกินความพอเหมาะพอควร โดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะนำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุด”

***********************************************

บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายในประเทศนี้ มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนาจะกัดกร่อน บ่อนทำลาย กัดเซาะสถาบันพระมหากษัตริย์

รู้ทั้งรู้ เห็นทั้งเห็น ได้ยินมากันเป็นปีปี ก็ยิ่งให้การสนับสนุนพรรคที่คิดจะกัดกร่อน บ่อนทำลาย กัดเซาะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เช่นเดิม

เช่นนั้นก็คงจะต้องจัดเข้าเป็นกลุ่มหรือองค์กรเครือข่ายตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๖๔

จึงเตือนมาด้วยความห่วงใย หากใครที่คิดจะยกมือสนับสนุนให้พรรคนี้เข้ามาแก้ ม.๑๑๒ ก็คงจะต้องถูกร้องให้ตรวจสอบฐานละเมิดประมวลจริยธรรมและมาตรา ๔๙ ก็อย่ามาว่ากัน เพราะได้เตือนแล้ว

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid06b6r3kULmU13iSjjfjM3bpz6A1DQH8c8sfN78AmVnQXJjkTksJCw6ueWPY6AXBHsl