วันที่ ๓ มิถุนายน เวียนมาบรรจบ

0
14

วันที่ ๓ มิถุนายน เวียนมาบรรจบ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เป็นมหามงคลยิ่งกับพสกนิกรชาวสยาม และพระราชวงศ์จักรี ที่องค์พระราชินี พระผู้ทรงส่งสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรไทย และราชวงศ์จักรี ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกอนันต์ นานัปการแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยและพระราชวงศ์จักรี

อีกทั้งยังทรงเป็นพระมิ่งเมือง มิ่งขวัญแก่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ทรงเป็นขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงเป็นตัวแทนของหญิงไทย สุภาพสตรีไทยผู้งามสง่า เป็นที่ยกย่อง ยอมรับของนานาอริยประเทศผู้เจริญทั้งหลาย

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหามงคลเนื่องในวันทรงเฉลิมพระชนม์พรรษาปีนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงดำรงความมีสง่าราศีและพระคุณอันประเสริฐ แด่พระราชวงศ์จักรีและพสกนิกรชาวสยาม

ขอพระองค์จงสถิตสถาพรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร แก่พสกนิกรชาวสยามตราบชั่วนิรันดร์ และทรงดำรงตนเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระราชวงศ์จักรีและองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบนานเท่านานตลอดกาลและตลอดไป

ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตสถาพรอยู่ในสิริราชสมบัติ อยู่ในบุญญาบารมีแห่งพระราชวงศ์จักรี เป็นศูนย์รวมจิตใจน้อมคำนับความรัก ความเคารพศรัทธา แด่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

ขอจงทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปกปักอภิบาลรักษา แด่พระราชวงศ์จักรีและสิริราชสมบัติ ทั้งพสกนิกรไทยและแผ่นดินสยาม สืบต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวครอบครัวธรรมอิสระ มูลนิธิธรรมอิสระ วัดอ้อน้อบธรรมอิสระ พุทธะอิสระ ขอถวายพระพร

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid06QV3YvSZhZ5Tf98xT51cpRYecGuqTHmDGgcEXLdot67PWhAUDjTxL7mnN3a93rqRl