ถามมา ตอบไป : มีคนถามกันมากในเรื่องที่คุณทักษิณจะเข้ามายอมติดคุก มันจริงไม๊ ?

0
76

ถามมา ตอบไป
๓ เมษายน ๒๕๖๖

มีคนถามกันมากในเรื่องที่คุณทักษิณจะเข้ามายอมติดคุก มันจริงไม๊ ?

ตอบ :

แรกๆ พุทธะอิสระก็ไม่เชื่อว่าคนๆ นี้จะยอมเข้ามาติดคุก เพราะเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นสิบปี จนบางคดีก็หมดอายุความไปแล้ว

แต่พอใกล้เลือกตั้งอยู่ๆ คุณทักษิณก็ออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวญี่ปุ่นว่า จะกลับเข้ามารับโทษในเมืองไทย

จนสร้างความแปลกใจกันไปทั่วในทุกวงสังคม

พุทธะอิสระก็พยายามค้นหามูลเหตุว่า ทำไมคนที่หนีคดีไปหลายสิบปีและตลอดเวลาก็ออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีขบวนการยุติธรรมของไทย ว่าลำเอียงไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ

แต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคดีที่ศาลพิพากษาเป็นประโยชน์ของนายทักษิณและพวก ซึ่งนายทักษิณและพวกก็ออกมาบอกว่า ศาลท่านสถิตยุติธรรม

นี่คือตัวตนนายทักษิณ หากกูได้ประโยชน์ก็ถูกต้อง ยุติธรรม แต่หากกูไม่ได้ประโยชน์แถมเสียประโยชน์ก็ไม่ถูกต้อง ไม่ยุติธรรม

ถามว่า :

แล้วทำไมนายทักษิณจึงกล้าออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ตนจะกลับมายอมรับโทษ

พุทธะอิสระก็พยายามหา โดยพุ่งเป้าไปยังกระทรวงยุติธรรม จึงทำให้ถึงบางอ้อว่า

เหตุใดรัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์ ถึงได้กลับไปเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยได้ ทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

จึงได้ให้ทนายช่วยกันหาว่า กระทรวงยุติธรรมมีอะไรคีบหน้าในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมายในการคุมขัง

ทนายจึงได้ค้นหามาให้ดังต่อไปนี้

**************************************************

กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ.๒๕๖๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“สถานที่คุมขัง” หมายความว่า สถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่
ของทางราชการหรือเอกชนที่เจ้าของหรือผู้ปกครองดูแลรักษาสถานที่อนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่สถานที่ตามมาตรา ๘๙/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๒ การกำหนดอาณาเขตของสถานที่คุมขัง จะกำหนดอาณาเขต
ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งแปลง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้ โดยอสังหาริมทรัพย์ อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) กรณีอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีขอบเขตที่แน่นอน และมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวรตั้งอยู่ สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้โดยไม่ต้องทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่

(๒) กรณีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นการถาวรและตั้งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์ โดยส่วนที่จะกำหนดเป็นอาณาเขตของสถานที่คุมขังต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่

ข้อ ๓ สถานที่คุมขังต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้คุมขังผู้ต้องขังเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติตามระบบการจำแนกและการแยกคุมขัง
(๒) การดำเนินการตามระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
(๓) การรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง
(๔) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ข้อ ๔ สถานที่คุมขังตามข้อ ๓ (๑) ได้แก่
(๑) สถานที่สำหรับอยู่อาศัย
(๒) สถานที่สำหรับควบคุม กักขัง หรือกักตัวตามกฎหมายของทางราชการที่มิใช่เรือนจำ

ข้อ ๕ สถานที่คุมขังตามข้อ ๓ (๒) ได้แก่
(๑) สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
(๒) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๓) วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์
(๔) มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
(๕) สถานที่ทำการหรือสถานประกอบการของเอกชน
(๖) สถานที่ทำการของมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน

ข้อ ๖ สถานที่คุมขังตามข้อ ๓ (๓) ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๗ สถานที่คุมขังตามข้อ ๓ (๔) ได้แก่ สถานที่คุมขังตามข้อ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) ที่ใช้สำหรับคุมขังนักโทษเด็ดขาดที่เหลือกำหนดโทษจำคุกไม่เกินสามปีหกเดือน หรือต้องโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของกำหนดโทษครั้งหลังสุด ในกรณีที่เหลือกำหนดโทษจำคุก
เกินสามปีหกเดือน

ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีได้วางระเบียบตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารงานและการอื่นอันจำเป็นในสถานที่คุมขังใดตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วให้อธิบดีจัดให้มีบัญชีสถานที่คุมขังนั้นและประกาศในระบบสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์ให้ทราบถึงอาณาเขตและวัตถุประสงค์ของสถานที่คุมขังแต่ละแห่งด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

**************************************************

หากเป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผลักดันให้ออกมาดังกล่าว และนายทักษิณยอมกลับมารับโทษติดคุก เช่นนี้คำว่าคุกของนายทักษิณ ก็คงเป็นคฤหาสน์หรูของนายทักษิณก็เป็นได้ เพราะด้วยลักษณะนิสัยของคนๆ นี้ไม่เคยขาดทุนอยู่แล้ว

นี่แหละคือที่มาว่า ผมจะกลับเมืองไทย ยอมมารับโทษ เก็ทมั้ยพี่น้อง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0C3khKD8NNtMJV99hTCH1Qp6yxdAFUkYv2fTzwLEv8YPs3gKWmyxTF7pCBwyZCD1el

——————————————–

Questions and Answers
April 3, 2023

Many people have asked me whether it is true that Mr. Thaksin is ready to serve his prison term in Thailand.

In the beginning, I did not believe that this person is willing to be imprisoned, because he has fled into exile in foreign countries for over a decade. Some statutes of limitations have already expired.

Approaching the national election, Mr. Thaksin suddenly gave an interview with a Japanese news reporter that he is ready to serve his prison term in Thailand.

This has widely surprised people in society.

I have tried to find out the reasons why a person who has fled criminal charges for over ten years that has always attacked Thailand’s judicial system for being unfair and prejudiced.

Question :
why Mr. Thaksin dared to give an interview that he is ready to serve his prison terms in Thailand?

I tried to check by focusing on the Ministry of Justice. Then, I found out why Mr.Somsak, the Minister of Justice, returned to the Pheu Thai Party and was warmly welcomed.

My lawyer helped check and found the latest regulations on imprisonment by the Ministry of Justice.

**************************************************

The 2019 Ministerial regulation on detention place
According to Section 7 Paragraph 1 and Section 33 of the Corrections Act 2017, the Minister of Justice issued the following ministerial regulations.

Clause 1 of the Ministerial Regulation
“Detention places” means other places that are not prisons where either public or private owners allow the places to be used as detention places. Such places must not be places according to Section 89/2 of the Criminal Code.

Clause 2 Specification of detention places can be the whole plot of a real estate or a part of a building in that real estate. Such real estate or building must have the following characteristics.

(1) The real estate must have a specific territory and contains permanent building or construction that can be used and does not require any additional construction, repair, or renovation.

(2) The building or construction must be permanent and be located within the real estate which can be used and does not require any additional construction, repair, or renovation.

Clause 3 Such detention places must serve one of the following beneficial purposes.
(1) Compliance with rules and procedures on prisoner classification and separate confinement of prisoners
(2) Compliance with the behavioral improvement system
(3) Medical treatment for prisoners
(4) Preparation of prisoners before release

Clause 4 Detention places according to the Clause 3 (1) are as follows
(1) Residence
(2) Detention places according to public rules that are not prisons

Clause 5 Detention places according to the Clause 3(2) are as follows
(1) Public or governmental places for public purposes
(2) Educational institutes according to laws related to national education
(3) Temples according to Buddhist monastic rules
(4) Mosques according to Islamic religious organization rules
(5) Private enterprises
(6) Public and private foundations and organizations related to social works

Clause 6 Detention places according to the Clause 3(3) are healthcare institutions that provide shelters for patients.

Clause 7 Detention places according to the Clause 3(4) are detention places according to Clause 3(1),(2), or (3) that are for prisoners with imprisonment of not over three years and six months. For prisoners with years of imprisonment over three years and six months, they must have been imprisoned for not less than two-thirds of their last sentence.

Clause 8 Once the Director-General sets out rules according to Section 34 Paragraph 1 related to management and other necessities according to Clause 4, 5, 6, or 7, on a case-by-case basis, that detention place must have an account, and the details of each detention place’s territory and purposes must be announced within the information systems of the Department of Corrections.

Announced on September 25, 2019
Somsak Thepsutin
Minister of Justice

**************************************************

According to Ministry of Justice’s rules enforced by Minister Somsak Thepsutin, if Mr. Thaksin is willing to serve his prison terms, his prison is possibly his luxurious mansion, because this person never accepts any loss.

This is the reason why he said he would return to Thailand to serve his prison terms. Brothers and sisters, do you get that?

Buddha Isara

——————————————–

Previous article : https://issaradhamchannel.com/article/30049