แสนเอย แสนรัก แสนเอย แสนเทิดทูน แสนเอย แสนเคารพบูชา

0
110

แสนเอย แสนรัก
แสนเอย แสนเทิดทูน
แสนเอย แสนเคารพบูชา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ในพระราชวงศ์จักรี อันมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม

ธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งสุดหาประมาณมิได้

ทุกพระองค์ทรงเปรียบประดุจดังบิดาแห่งแผ่นดินสยาม

ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในขัตติยมานะอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระขันติบารมีกว้างไกลดังแผ่นพื้นพระสุธา

ด้วย ธ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงประชา จึงทรงตั้งมั่นอยู่ในพระปัญญาบารมี พระเมตตาบารมี พระวิริยะบารมี พระขันติบารมี อันยิ่งใหญ่ เหนือปุถุชนคนทั่วหล้า

ทรงผจญเผชิญต่อสิ่งเร้า เครื่องล่อในสถานการณ์ใดๆ ก็มิได้ทรงแสดงความย่อท้ออ่อนแอมาให้ปวงพสกนิกรได้พบเห็น ไม่ว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ที่รุมเร้าทั้งหลายเหล่านั้น จะบีบคั้นรุนแรงมากน้อยขนาดไหน

ประชาชนคนไทยก็มิเคยได้พบเห็นริ้วรอยแห่งความท้อแท้ อ่อนล้าในองค์พระมหากษัตริย์ ธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ยิ่งในพระราชวงศ์จักรีเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพระราชวงศ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พสกนิกรปวงชนชาวไทยต้องรับรู้ถึงพระขันติบารมี ทรงอดทนอดกลั้นเหมือนหมู่มนุษย์ทั้งหลายในโลกหล้า

แม้จะยังไม่เคยได้เห็นถึงความอ่อนแอแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย แต่ลูกหลานคนไทยทั่วหล้า ก็รับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระราชวงศ์ในเวลานี้มิใช่สิ่งที่ปรารถนาของหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือองค์มหาราชา ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด รัก ห่วง หวงแหน อาทร อาลัยอาวรณ์ ซึ่งมีอยู่ในปุถุชนคนทั่วไป

ด้วยสำนึกในความรักความเทิดทูน เคารพบูชา กตัญญู กตเวทิตา ต่อองค์พระบิดาของแผ่นดิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทย หลายไทย ทุกคนต่างห่วงใยในพระพลานามัย พระหฤทัย พระวรกายขององค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์

แม้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักยังไม่เห็นสัญญาณใดๆ จากพระองค์ แต่ลูกไทยทั้งแผ่นดินล้วนตระหนัก สำนึก ในจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและภักดี ย่อมรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์

พวกเราขอน้อมเกล้าฯ ถวายกำลังพระทัย ให้องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระวรกายตั้งมั่น แข็งแรง พระหฤทัยสงบ เย็นตั้งมั่น พระพลานามัยแข็งแรง ทรงดำรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดกาล

พระองค์สุข ปวงชนชาวไทยก็มีสุข

พระองค์ทุกข์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าก็ยิ่งทุกข์และห่วงใย

ขอทรงตั้งมั่นสถิตสถาพรอยู่ในทศบารมี เพื่อความผ่อนคลาย เบาสบายทั่วทั้งพระวรกายและพระหฤทัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลิขิต ขีดเขียน มาถวายพระพรชัย ให้ทรงมีพระกำลังพระหฤทัยดุจดังพระวชิระแห่งองค์อินทรา
ด้วยอานุภาพพระพุทธคุณทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ
ด้วยธรรมคุณในหมื่นโลกธาตุ
ด้วยพระโพธิสัตว์คุณทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ
ด้วยพระสังฆคุณแห่งหมื่นโลกธาตุ
ด้วยคุณท้าวมหาพรหมแห่งหมื่นโลกธาตุ
ด้วยอานุภาพแห่งคุณเทวดาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ
ด้วยอานุภาพแห่งคุณของมหาจตุรธาตุทั้งสี่ในหมื่นโลกธาตุ
ด้วยอานุภาพแห่งสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระบรมคุณแห่งพระราชวงศ์จักรี

โปรดจงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลให้องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง พระสติปัญญาตั้งมั่น พระหฤทัยแจ่มใส สงบ เย็นพระวรกาย พระหฤทัยแข็งแรง ดุจดังวชิระแห่งองค์อินทรา

ทรงมีพระสติปัญญาดุจดังดวงสุริยะฉายยามเที่ยงวัน พระเมตตาคุณดุจดังเทพจันทรา พระขันติบารมีดุจดังเทพพระธรณีผู้มีพลัง

ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงตั้งมั่นเป็นร่มโพธิ์คุ้มภัย ให้แก่ปวงพสกนิกรไทยทั้งแผ่นดิน

ควรมิควรแล้วแค่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวครอบครัวธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย พุทธะอิสระ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0s1oHqssimERGcFregAsuVidPGnQB14C7zW8D1tuCXWHfu3Ju5GdyMGmUAGh6ENz6l