คาถาเทพรัญจวน

0
3675

คาถาเทพรัญจวน
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

หิริโอตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมา หิตาสันโต สัปปุริสา โลเก เทวะ ธัมมาติ วุจจะเร

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาท เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้นเทอญ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณบิดาทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ
อันมีคุณพ่อ……………..เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณมารดาทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณแม่……………..เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ของข้าพเจ้า ในชาติปัจจุบัน เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้อง และหมู่ญาติ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้อง และหมู่ญาติทั้งหลาย ในชาติปัจจุบันเป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาท สรรพวิทยา วิชาการ ให้แก่ข้าพเจ้าทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ในชาติปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ที่อุปถัมภ์ บำรุง ดูแลปกป้องรักษาข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าอุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าในชั้นกามาวจรภูมิ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ ท้าวมหาพรหมทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษา มนุษย์ และสัตว์ ที่เกิดในราศีทั้ง 12 ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษา มนุษย์ และสัตว์ ที่เกิดในวันทั้ง 7 ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้เทวดาในชั้น จาตุมหาราชิกา อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณตาฤาษี ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่หมู่ยักษ์ทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญายมราชและบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระโพสพ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าอันนามว่าพระวิรุฬ พระวารี และเทพเจ้าที่ปกปักรักษามหาสมุทรและแหล่งน้ำทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าอันมีนามว่า เทพสุรียา เทพจันทรา เทพอัคคี และเทพเจ้าทั้งหลายที่ดูแลไฟในหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพวายุ เทพพระพายและเทพยาดาอันมีนามว่า อากาศเทวา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญาครุฑทุกตระกูลวงศ์ในหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญานาคทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเทวา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ผู้เจริญในธรรมขององค์พระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายและบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าถ้ำ เจ้าป่า เจ้าเขา เปรต อสุรกาย ผีสางนางไม้ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พระสยามเทวาธิราชและเทพเจ้าผู้อภิบาลปกปักรักษาแผ่นดินสยามทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์ รวมทั้งดวงพระวิญญาณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอผลบุญนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลให้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเข้าถึงซึ่ง ธรรมอันเลิศ สติอันเลิศ สมาธิอันเลิศ ทรัพย์อันเลิศ สุขภาพอันเลิศ
อายุอันเลิศ ปัญญาอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า

ด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธเจ้า ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรม ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง พระโพธิสัตว์ ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง พระสงฆ์ ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง คุณบิดามารดา ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง คุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง เทพยดาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง คุณตาฤาษี ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง พระมหาโพธิสัตว์ ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง คุณศีล คุณทาน คุณธรรม คุณแห่งปัญญา ทั้งปวง

ข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอความผาสุก สวัสดี มีมงคล จงมีแก่ข้าพเจ้า

หิริโอตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมาหิตา สันโต สัปปุริสาโลเก เทวะ ธัมมาติ วุจจะเร

สาธุ สาธุ สาธุ

นะมามิหัง วันทามิ

พุทธอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid028bEW4ocxtEB8sLVq5HmnomRLQL9bceUjiYpY3osz6SyeGCax5yabmJG1PxytyZTl