ถามมา ตอบไป : ลัทธิพุทธวจน มีคำสอนที่พยายามด้อยค่าพระไตรปิฎก 29ส.ค.2565

0
4

ถามมา ตอบไป
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

มีผู้สอบถามมาว่า ลัทธิพุทธวจน มีคำสอนที่พยายามด้อยค่าพระไตรปิฎก กล่าวหาว่าไม่ถูกต้อง ด้อยค่าคำสั่งสอนของพระเถระไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน

สิ่งที่น่าห่วงคือ มีผู้คนหลงเชื่อจำนวนมากเกรงว่า หากขืนปล่อยเอาไว้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา

ตอบ :

คำสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่มีต้นกำเนิดมาจากปฐมสังคายนา โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอสีติมหาสาวกทั้ง ๕๐๐ เป็นผู้รวบรวมคำสอนที่องค์พระบรมศาสดาทรงตรัส

แล้วมีการสืบทอดคำสั่งสอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ๒ พันกว่าปี

ทั้งยังมีการตรวจชำระเรียบเรียงร้อยกรองเป็นหมวดหมู่ถึง ๓ ปิฎกหรือสามตะกร้าใหญ่อันมี อภิธรรมปิฎก สุตตันตปิฎก และวินัยปิฎก รวมกันแล้วมีพุทธธรรมคำสอนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

โดยมีหลักการและเหตุผล ๓ ประการ คือ

๑. ป้องกันพวกอลัชชี

๒. ประกาศให้ทราบว่า พระศาสนายังดำรงอยู่ตราบเท่าที่พระธรรมวินัยยังมีผู้ศึกษา และถือปฏิบัติอยู่

๓. ป้องกันพวกอธรรมวาที อวินยวาที ที่มีพวกมากแล้วมีกำลังแสดงกิริยาวาจาเบียดเบียนพวกธรรมวาที วินยวาทีในอนาคต

แต่ ๒๕๖๕ ปีผ่านมากลับมีมนุษย์ผู้เกิดมาไม่กี่ฤดูฝน บวชมาไม่กี่ปีมาอวดอ้างความรู้อันสูงส่งกล่าวตู่ว่า พระไตรปิฎกบกพร่อง (เหมือนกับพวกเจ้าลัทธิธรรมกาย) แล้วอวดอ้างตนเองว่า ความรู้ของตนถูกต้องกว่าพระไตรปิฎก

เอาเป็นว่า จะลัทธิธรรมกายก็ดี จะเป็นลัทธิพุทธวจนก็ดี จะเป็นพุทธโธ หรือยุบหนอพองหนอก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นพุทธะอิสระก็ดี

หากมีคำสอนใดที่ทำให้ตัวกูใหญ่ ตัวกูโต ตัวกูดี ตัวกูมี นั้นไม่ใช้สิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส

ส่วนที่ผู้ถามว่า คำสอนที่อวดอ้างอวดโอ่ว่า ตนมีคำสอนที่ถูกต้อง

อันนี้ก็ต้องไปถามฝ่ายความมั่นคงว่า เขาจะจัดการอย่างไร และมีความเห็นเช่นไรบ้าง

พุทธะอิสระ

——————————————–