เรื่องนี้ต้องขยาย : พระอัญญาโกณฑัญญะ (ตอนที่ 2) 20ก.ค.2565

0
20

เรื่องนี้ต้องขยาย (ตอนที่ ๒)
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หลังจากได้นำอัตชีวประวัติของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมาเล่าสู่กันฟังไปแล้ว แต่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยที่เกี่ยวกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ รวมทั้งข้อธรรมที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้สดับ เรียนรู้ ปฏิบัติ

ก่อนอื่นเรามาดูประเด็นที่ว่า ทำไมท่านโกณฑัญญะสมัยยังเป็นพราหมณ์หนุ่มถึงได้ทำนายมหาปุริสลักษณะของพระราชกุมารสิทธัตถะโพธิสัตว์ ว่ามีทางไปที่สุดทางเดียว คือ ต้องออกบวชแล้วบรรลุเป็นศาสดาเอกของโลก ทั้งที่พราหมณ์อาวุโสผู้มีพรรษามากกว่าทั้ง ๗ คน ต่างให้คำทายว่า พระราชกุมารสิทธัตถะต้องมีที่ไปอยู่สองประการ คือ เสด็จออกบวชหรือไม่ก็ต้องอยู่ครองราชย์สมบัติ มีบารมี มีอำนาจถึงกับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชปกครองทวีปทั้ง ๔

อธิบายว่า

ทำไมพราหมณ์โกณฑัญญะถึงได้ทำนายอนาคตของพระราชกุมารสิทธัตถะพระมหาโพธิสัตว์ได้แม่นยำกว่าพราหมณ์ผู้มีอายุทั้ง ๗

ด้วยเหตุเพราะมาจากบุพเพกตบุญญตา ความเป็นผู้ที่ทำดีมีมาแล้วแต่กาลก่อนรวมถึงชาติปัจจุบัน

ตัวอย่างในอดีตกาล ท่านโกฑัญญะพราหมณ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสดับพระธรรมต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้วยความที่จิตมัวแต่ชื่นชมพระรูป พระโฉมอันสง่างามของพระบรมศาสดาปทุมุตตระ ที่ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ

พระสัทธรรมที่องค์พระปทุมุตรพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่พราหมณ์โกณฑัญญะก็มิได้ทราบซึ้งใดๆ ในพระพุทธธรรมนั้นมีแต่สัทธาหนักแน่นในองค์พระบรมศาสดาแต่ถ่ายเดียว

ในเวลาต่อมาพระปทุมุตรพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยการรู้แจ้งธรรมก่อนใคร เรียกว่า รัตตัญญู

พราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะในอดีตจึงได้สติตั้งสัจจะวาจา ด้วยการเปล่งเสียงขึ้นในท่ามกลางมหาชนว่า

ข้าแด่พระองค์ผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าข้า ขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาได้เป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนใคร ในพระศาสนาของพระศาสดาในอนาคตกาลด้วยเถิด

พระปทุมุตรพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์รับรองว่า ได้แน่นอน ท่านจะได้เป็นผู้บรรลุธรรมก่อนใครในพระศาสนาของพระศาสดาสมณโคดม ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต

กาลเวลาผ่านพ้นไปหลังจากพระปทุมุตรพุทธเจ้านิพพานแล้ว พราหมณ์โกณฑัญญะในอดีตก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภพอยู่หลายแสนกัปป์จนมาถึงยุคพระวิปัสสีพุทธเจ้า

ท่านโกณฑัญญะพราหมณ์ในอดีตก็มาเกิดเป็นบุตรของกระฎุมพีผู้มีทรัพย์ ซึ่งเป็นพ่อค้าวาณิช นามว่ามหากาล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาวิปัสสีพุทธเจ้า แล้วแสดงตนเป็นอุบาสก ผู้ถือเอาพระรัตนไตรเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต

ด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระรูปพระโฉมอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระบรมศาสดาวิปัสสีพุทธเจ้า มหากาลหนุ่มจึงทุ่มทรัพย์เป็นอันมาก จัดถวายมหาทานแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้ากับเหล่าพระพุทธสาวกจำนวน ๑ แสนรูปเศษ

มหากาลได้ทำมหาทานอยู่เช่นนี้ถึง ๙ ครั้ง

เมื่อถึงคราวสิ้นชีพก็ได้ไปบังเกิดในสุคติภพอยู่เป็นแสนอสงไขย แล้วจึงมาบังเกิดเป็นบุตรแห่งพราหมณ์บุโรหิตของพระราชาในแคว้นมคธ มีนามว่า โกณฑัญญะพราหมณ์

ต่อมาโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ออกบวชเป็นดาบสแต่ยังหนุ่ม ด้วยจิตที่เลื่อมใส ศรัทธาในวิถีแห่งการบำเพ็ญเพียร พร้อมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนในวิชาทำนายลักษณะในมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษที่ตนเคยชื่นชอบมาแต่อดีตชาติ

กาลต่อมาพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระราชาสุทโธทนะ ได้ทรงประสูติพระราชโอรสครบ ๕ วัน พราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะซึ่งขณะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นผู้ทำนายลักษณะได้แม่นยำ ก็ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมทำนายลักษณะของพระโอรสด้วย

พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้เชิญพราหมณ์มา ๑๐๘ คนเพื่อถวายพระนามพระราชกุมาร จึงได้พระนามว่า “สิทธัตถะ” จากนั้น พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ ๘ คนเข้าพิจารณาพระลักษณะของพระกุมารเพื่อถวายคำพยากรณ์

เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๘ ได้เข้าสู่ปะรำพิธีทำนายลักษณะ พราหมณ์ผู้มีอายุ ๗ คนได้ทำนายลักษณะเป็นสองนัยยะดังกล่าว

มีแต่โกณฑัญญะพราหมณ์เท่านั้นที่แม่นยำในกาลจดจำภาพพระรูป พระโฉมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์ที่ตนเองเคยนั่งเฝ้ามองพินิศพิจารณามาแล้วในอดีต

ก็ได้ผุดขึ้นมาในจิตจึงทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะยืนยันว่า เจ้าชายน้อยองค์นี้จักเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

วันนี้เล่าแค่นี้ก่อน เอาไว้วันหน้าจะมาวินิจฉัยต่อประวัติท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ

——————————————–