ปฐมเทศนา เวียนมาบรรจบอีกคราแล้ว 12ก.ค.2565

0
13

ปฐมเทศนา เวียนมาบรรจบอีกคราแล้ว
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๓ กรกฎาคม อาสาฬหบูชาปีนี้เชิญมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและจิตใจด้วยการรักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา แผ่เมตตา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวโรกาสที่องค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา จนยังให้เกิดพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลก

เพื่อให้ลุถึงความสงบกาย สงบจิตใจ ปัญญาแจ่มใส กายใจจะได้ห่างไกลจากโรคภัย

อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษากายใจให้ห่างไกลจากเภทภัยทั้งปวงได้ในระดับหนึ่ง
สิ่งสำคัญก็คือการบริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม แผ่เมตตาจะบังเกิดผลอันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ได้นั้น

เราท่านทั้งหลายต้องกระทำการบูชาด้วยกายและใจ อย่าสักแต่บูชา อย่าบูชาให้ดูดี ทั้งที่ยังห่างไกลจากดีที่พระบรมศาสดาทรงปรารถนาให้หมู่สัตว์พึ่งได้ พึ่งถึง

ในโอกาสที่พระบรมศาสดาทรงประกาศปฐมธรรมด้วยพุทธประสงค์ ที่ทรงต้องการให้สรรพสัตว์น้อมนำมาปฎิบัติด้วยกาย ด้วยวาจา และจิตใจ ที่ซื่อตรง

ยิ่งโลกมีสารพัดวิกฤติมากเท่าไหร่ พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์มากเท่านั้น

หากต้องการอยู่ให้รอดในท่ามกลางสารพัดวิกฤติเช่นนี้ ศีลและธรรมก็ยิ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษยมากเท่านั้น

ฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายจะเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญปัญญา เพื่อนำวิชามาบริหารจัดการ แก้ปัญหาในชีวิตของตนให้อยู่รอดนะจ๊ะ

กาลครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสำหรับผู้แสวงหาความดีงามในกุศลธรรมที่ท่านกำลังคิดขวนขวายกระทำ

พุทธะอิสระ

——————————————–