ถามมา ตอบไป : คำว่า “ว่าง” คำว่า “ผ่อนคลาย” 11ก.ค.2565

0
15

ถามมา ตอบไป
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สืบเนื่องเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์

มีผู้ถามว่า คำว่า “ว่าง” คำว่า “ผ่อนคลาย” ดูเหมือนกับคำสอนในศาสนาเต๋า

ตอบ :

อธิบายคำว่า “ว่าง” คำว่า “ผ่อนคลาย” เป็นสถานธรรมที่มีมาพร้อมกับมีโลก มีสรรพสัตว์ ไม่ได้ผูกขาดเอาไว้กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

เท่าที่ทราบคำว่า ว่าง เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญถึงขนาดบัญญัติเป็นคำสอน เอาไว้ในหลายที่และทรงกล่าวกับหลายบุคคล เช่น ทรงกล่าวกับท่านโมฆราช ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ว่า

“ดูก่อนโมฆราช เมื่อใดที่เธอเห็นความว่าง เมื่อนั้นมัจจุราชจักไม่เห็นเธอ”

ส่วนคำว่า ผ่อนคลาย ก็มีสอนอยู่ในการเข้าฌานในแต่ละขั้นเพื่อให้ถึงองค์ฌานขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป เช่น

เมื่อเจริญกรรมฐานจนถึงองค์ปฐมฌาน ซึ่งมีอารมณ์ประกอบอยู่ ๕ อย่าง คือ วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข และเอกัคคตา

เพื่อให้ถึงชาญที่สูงกว่า ก็ต้องละ หรือคลายจากวิตก คลายวิจารณ์ ให้เหลือแต่ ปิติ สุข และเอกัคคตา เช่นนี้เป็นต้น

อีกทั้งในกระบวนการมีชีวิตประจำวัน ของหมู่สรรพสัตว์ทุกอิริยาบถ ล้วนก่อให้เกิดความถมึงทึงตึงเครียดจนกลายเป็นทุกข์

หมู่สัตว์เหล่านั้นจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ต้องเรียนรู้โดยสัญชาตญาณ หรือด้วยปัญญาก็ตามที จะต้องรู้จักผ่อนคลายเพื่อไม่ให้ทุกข์มันเพิ่มพูน ทวีคูณมากเกินไป

ฉะนั้นคำว่า “ว่าง” คำว่า “ผ่อนคลาย” จึงเป็นธรรมะ ธรรมชาติ และธรรมดา ซึ่งมีอยู่มาก่อนพระศาสดาทุกองค์ในโลก

เข้าใจยัง

พุทธะอิสระ

——————————————–