เรามาช่วยกันวิสัชนากรรมทั้ง 12 อาการ ให้แจ่มชัดกันดูซักหน่อย (ตอนที่ 7) 23มี.ค.2565

0
18
เรามาช่วยกันวิสัชนากรรมทั้ง ๑๒ อาการ ให้แจ่มชัดกันดูซักหน่อย (ตอนที่ ๗)
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
 
คราวที่แล้วได้หยิบยกเอากรรม ๑๒ มาวิสัชนาแก่ผู้สงสัยไปในระดับหนึ่งไปแล้ว
 
แต่ดู ดู เหมือนผู้รับรู้รับฟัง ยังจะไม่แจ่มชัดถึงรากเหง้าของกรรมทั้งปวง
 
วันนี้จึงขอนำกรรมทั้ง ๑๒ อาการ มาอธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ ให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น หรือไม่ บางคนมีสติปัญญากล้าแข็ง อาจรู้สึกสว่าง กระจ่างแจ้งขึ้นมาบ้างก็เป็นได้
 
********************************************************
 
วันนี้เรามาดูขบวนการทำงานของ อปราปริยเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภพภูมิต่อๆ ไป
 
กรรมที่ให้ผลในภพภูมิต่อๆ ไปต้องเป็นกรรมที่เกิดโดยเจตนา ทั้งในฝ่ายกุศล อกุศล และอัพยากตกรรม (กรรมเฉยๆ) ซึ่งกรรมที่เกิดจากทางกาย (เรียกว่า กายกรรม) ทางวาจา (เรียกว่า วจีกรรม) ทางใจ (เรียกว่า มโนกรรม)
 
ทำกรรมแม้ทางใดทางหนึ่ง ก็ส่งผลให้ต้องรับผลข้ามภพข้ามชาติได้ ทั้งผลกรรมฝ่ายดีและผลกรรมฝ่ายชั่ว
 
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ผูกพยาบาท อาฆาต มาดร้าย เช่น พระเทวทัต ที่อธิษฐานจองเวรพระบรมโพธิสัตว์ข้ามภพข้ามชาติเท่าจำนวนเมล็ดทรายในกำมือ
 
ผลที่ได้ คือ พระเทวทัตก็ตามจองเวรพระบรมศาสดาจนธรณีสูบ ดังที่ทราบกัน
 
หรือการทำมหากุศลกรรมของพระมหาโพธิสัตว์ ที่อธิษฐาน ปฏิบัติสมาทานในโพธิบารมีทั้ง ๑๐ ประการ ใน ๔ อสงไขยแสนมหากัป เพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
 
แม้อัพยากตกรรม เช่น กรณีอุทกดาบส และ อาฬารดาบส ผู้เข้าถึงความเฉยสูงสุดจนไปเกิดเป็นพรหม
 
เหล่านี้คือ ผลกรรมที่ส่งไปให้ผลข้ามภพข้ามชาติ
 
กรรมทางกาย กรรมทางวาจา กรรมทางใจ ล้วนมีมูลค่า มีราคาต้องจ่าย
 
ส่วนที่จ่ายแพง จ่ายถูก รับแพง รับถูก
 
ก็ขึ้นอยู่กับทำมาก ทำน้อย
 
อปราปริยเวทนียกรรม จึงเป็นกรรมที่ต้องประกอบด้วยเจตนา จึงจะให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

 

Let us clarify the twelve characteristics of Karma (deeds) (Part 7)
March 23, 2022
 
I previously somewhat explained the twelve characteristics of Karma.
 
However, the listeners are not yet clear about the origins of all Karma.
 
Today, I will elaborate more on the twelve types of Karma. Some people with sharp wisdom may understand them better.
 
********************************************************
 
Today, let’s look at how the Indefinitely Effective Karma yield outcomes in subsequent lives. Karma that yields results in subsequent lives must have intentionally happened. It can be meritorious, evil, and mediocre actions, speech, and thoughts. One shall receive both positive and negative outcomes in their next lives.
 
For instance, Devadatta had once wished to revenge the Buddha in numerous lives as many as grains of sand in his palm. Ultimately, Devadatta was sucked by the earth into the Niraya Hell for his deeds.
 
Or, the Great Bodhisattva who had wished to become a Buddha and had accumulated the ten principal virtues innumerable lives until achieving enlightenment as the Buddha.
 
Even the karma or deeds occurring with neither good nor bad intention like those of Alara Kalama and Uddaka Ramaputta who attained the highest level of equanimity.
 
These are the Karma that yields outcomes in the next lives.
All actions, speech, and thoughts have prices to pay. Whether it’s expensive or cheap price, it depends on the degree and frequency of actions.
 
In sum, the Indefinitely Effective Karma must occur with intention. Then, it can bring about outcomes in the next lives.
 
Buddha Isara